Program profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI
Samorządowego Przedszkola nr 5
Im. Ewy Szelburg- Zarembiny
w Rykach

WSTĘP


Profilaktyka jako taka ma na celu eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Rozwój cywilizacji, oprócz dobrodziejstw, niesie ze sobą także wiele zagrożeń. I tak na przykład rozwój motoryzacji powoduje, że  coraz bardziej  na niebezpieczeństwo narażone jest zdrowie, a nawet życie uczestników ruchu drogowego, głównie zaś dzieci.
Problem bezpieczeństwa i zdrowia dziecka stoi zawsze na pierwszym miejscu, jest bezwzględnym priorytetem w edukacji przedszkolnej. Już od najmłodszych lat należy wyposażać dzieci w wiedzę i umiejętności związane z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Istotne jest dla nas również przyczynienie się do poprawy funkcjonowania całej grupy jak i poszczególnych jednostek.
W pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym zajmujemy się profilaktyką pierwszorzędową, obejmuje ona grupy niskiego ryzyka i zajmuje się działaniami prewencyjnymi. Profilaktyka pierwszorzędowa ma dwa cele: pierwszy to promocja zdrowego stylu życia, a drugi to zmniejszanie zasięgu ryzykownych zachowań.
Głównym celem tego programu jest przygotowanie dziecka do tego, by lepiej radziło sobie z rozwiązywaniem problemów, rozumiało siebie, potrafiło współżyć z innymi oraz poznało podstawowe zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.
Zapewnienie dzieciom zdrowia i prawidłowego rozwoju stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją rodzice i nauczyciele. 
Proponowany program profilaktyczny wychodzi naprzeciw temu zadaniu. 
Rozwój dziecka i jego usamodzielnianie się niosą ze sobą wiele zagrożeń. Konieczne jest więc wyposażenie dziecka w umiejętności ich przewidywania,  unikania  oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
Program który proponujemy ma za zadanie uzupełnić program wychowawczy. Ma na celu wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności dotyczących profilaktyki i został podzielony na następujące bloki tematyczne:

Ewaluacja

EWALUACJA WEWNĘTRZNA
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 5 W RYKACH
OBSZAR I


EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ  INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.
WYMAGANIE 3.1. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE


Projekt zatwierdzony do realizacji dnia 13 września 2012r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Lider zespołu: mgr Małgorzata Pawlik
członkowie: Małgorzata Jędrys, Wanda Walaszek

Program wychowawczy

Dziecko chce być dobre
jeśli nie umie - naucz
jeśli nie wie - powiedz
jeśli nie może - pomóż

                                        Janusz Korczak

Plan nadzoru