Ewaluacja

EWALUACJA WEWNĘTRZNA
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 5 W RYKACH
OBSZAR I


EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ  INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.
WYMAGANIE 3.1. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE


Projekt zatwierdzony do realizacji dnia 13 września 2012r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Lider zespołu: mgr Małgorzata Pawlik
członkowie: Małgorzata Jędrys, Wanda Walaszek

 


PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ


I. Określenie celów i przedmiotu ewaluacji wewnętrznej.

1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
2. Przedmiot diagnozowania:
a) Obszar
b) Wymaganie
3. Pytania kluczowe.
4. Kryteria ewaluacji.

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

1. Źródła informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
2. Metody i narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji.
3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

III. Prezentacja wyników ewaluacji.

1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.
3. Analiza kart obserwacji nauczycieli dotycząca reagowania nauczycieli na niepożądane zachowania dzieci.
4. Opracowanie zbiorcze wyników testu wiadomości wśród dzieci z zakresu znajomości zagadnień bezpieczeństwa.

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
4. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.

V. Załączniki Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji.

I. Cele i przedmiot ewaluacji wewnętrznej
- Zebranie wszechstronnych informacji o organizacji warunków bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu
- Zbadanie warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa w placówce
2.Przedmiot  diagnozowania:

Obszar: "Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola".
Wymaganie 1.3:    Respektowane są normy społeczne ,
3. Pytania kluczowe:
·       W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?
·       Jakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci prowadzą nauczyciele ?
·       Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabyły dzieci  ?
·       W jaki sposób informowani są rodzice przez nauczycieli o sprawach związanych z bezpieczeństwa dzieci?
·       Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu?
·       Co pracownicy sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu?
·       Jak często na naradach i zebraniach analizowany jest problem bezpieczeństwa?
·       Czy przedszkole diagnozuje zachowania dzieci?
·       W jaki sposób eliminowane są  zagrożenia?
·       Co jest efektem znajomości przez pracowników  przedszkola przepisów i regulaminów wewnętrznych ?
·       Jakie przeglądy stanu bezpieczeństwa dokonywane są w przedszkolu – ich częstotliwość?
4. Kryteria ewaluacji:
·       Zgodność z aktami prawnymi;
·       Dostępność;
·       Skuteczność; 
·       Planowość;
·       Zgodność z potrzebami środowiska;

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:
- Losowo wybrani rodzice(min.30%);
- Nauczyciele
- Pracownicy niepedagogiczni
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
- Kwestionariusze wywiadu/ankiety - rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni; 
- Analizy dokumentów- Statut, dzienniki zajęć, protokoły Rady Pedagogicznej, tablice, "gazetki ścienne", strona WWW, regulaminy wewnętrzne i procedury/ na podstawie kwestionariusza analizy dokumentów oraz kwestionariusza obserwacji
- Karty obserwacji nauczyciela dotyczące sposobów eliminowania zachowań niepożądanych dzieci oraz wzmacniania pożądanych
- Karty obserwacji placówki.
3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
- Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej- do 20.09.2012
- Opracowanie metod badawczych- do 26.09.2012
- Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- do 29.06.2013
- Analiza zebranych informacji- 16.12.2012 - 30.12.2012; 06.2013
- Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- 01.01.2013- 10.01.2013 (sprawozdanie częściowe po I semestrze); 06.2013(sprawozdanie końcowe po II semestrze).
- Określenie, ustalenie rekomendacji, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju  -
-Sporządzenie raportu z ewaluacji wewnętrznej-  06.2013;