Program profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI
Samorządowego Przedszkola nr 5
Im. Ewy Szelburg- Zarembiny
w Rykach

WSTĘP


Profilaktyka jako taka ma na celu eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Rozwój cywilizacji, oprócz dobrodziejstw, niesie ze sobą także wiele zagrożeń. I tak na przykład rozwój motoryzacji powoduje, że  coraz bardziej  na niebezpieczeństwo narażone jest zdrowie, a nawet życie uczestników ruchu drogowego, głównie zaś dzieci.
Problem bezpieczeństwa i zdrowia dziecka stoi zawsze na pierwszym miejscu, jest bezwzględnym priorytetem w edukacji przedszkolnej. Już od najmłodszych lat należy wyposażać dzieci w wiedzę i umiejętności związane z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Istotne jest dla nas również przyczynienie się do poprawy funkcjonowania całej grupy jak i poszczególnych jednostek.
W pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym zajmujemy się profilaktyką pierwszorzędową, obejmuje ona grupy niskiego ryzyka i zajmuje się działaniami prewencyjnymi. Profilaktyka pierwszorzędowa ma dwa cele: pierwszy to promocja zdrowego stylu życia, a drugi to zmniejszanie zasięgu ryzykownych zachowań.
Głównym celem tego programu jest przygotowanie dziecka do tego, by lepiej radziło sobie z rozwiązywaniem problemów, rozumiało siebie, potrafiło współżyć z innymi oraz poznało podstawowe zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.
Zapewnienie dzieciom zdrowia i prawidłowego rozwoju stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją rodzice i nauczyciele. 
Proponowany program profilaktyczny wychodzi naprzeciw temu zadaniu. 
Rozwój dziecka i jego usamodzielnianie się niosą ze sobą wiele zagrożeń. Konieczne jest więc wyposażenie dziecka w umiejętności ich przewidywania,  unikania  oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
Program który proponujemy ma za zadanie uzupełnić program wychowawczy. Ma na celu wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności dotyczących profilaktyki i został podzielony na następujące bloki tematyczne:

 
I     BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
II   DBAM O ZDROWIE
III  KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI DZIECKA
 
Proponowane do omówienia, w blokach tematycznych, treści kształcenia, zgodne są z realizowanymi w poszczególnych obszarach celami wychowania przedszkolnego tj.:

 • Budowanie systemu wartości;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych;
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

Program posiada jasno sprecyzowane cele ogólne i cele szczegółowe, które mogą być osiągane przez dzieci z każdej grupy wiekowej, poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy z dzieckiem.
W programie ujęte są także przewidywane osiągnięcia dzieci. Na zakończenie realizacji programu przeprowadzona zostanie ewaluacja w formie testu rysunkowego dla dzieci, ankiety skierowanej do nauczycieli i do rodziców.
 
Proponujemy również:

 • rozkład treści kształcenia z podziałem na poszczególne miesiące,
 • zestawienie haseł do omówienia,
 • arkusz obserwacyjny dotyczący używania zwrotów grzecznościowych oraz grzecznej i cichej zabawy,
 • krótki poradnik dla rodziców „Bezpieczeństwo dzieci”,
 • teksty o tematyce profilaktycznej (bajki, wiersze, opowiadania) wraz z ilustracjami,
 • ilustracje o tematyce profilaktycznej.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 
Osiągnięcie zamierzonych celów będzie możliwe dzięki:
 

 • Dobrej organizacji procesu edukacyjnego i zapewnieniu odpowiednich warunków do jego realizacji.
 • Doborowi  atrakcyjnych form i metod pracy opartych na różnorodnej działalności dziecka.
 • Tworzeniu sytuacji umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie np. poprzez spotkania z różnymi osobami:
  - policjantem: na temat bezpiecznego poruszania się na drodze; ograniczonego zaufania do obcych; sposobów informowania o niebezpiecznym zdarzeniu;
  - lekarzem lub pielęgniarką: na temat zapobiegania wypadkom domowym; profilaktyki chorób; prawidłowej postawy ciała; racjonalnego odżywiania;
  - strażakiem: na temat przeciwdziałania bezmyślnym zabawom: wodą, zapałkami, urządzeniami mogącymi wywołać pożar (zapalniczką, kuchenką gazową lub elektryczną, grzejnikiem itp.);
  - psychologiem i pedagogiem - na temat zagrożeń ze strony dorosłych, takich jak przemoc w rodzinie i molestowanie seksualne nieletnich.

CELE GŁÓWNE:

 1. Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie (zarówno psychiczne jak i fizyczne) i bezpieczeństwo.
 2. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i właściwych zachowaniach jemu służących oraz promocja zdrowego stylu życia.
 3. Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Dziecko przestrzega określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu /w sali, na podwórku, w łazience, podczas zajęć, na klatce schodowej itp./.
 • Nabywa umiejętność bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola i ogrodu przedszkolnego.
 • Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu.
 • Jest uwrażliwiane na potrzebę ochrony życia i zdrowia własnego i kolegów.
 • Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można prosić o pomoc, umie o nią prosić.
 • Dba o higienę osobistą.
 • Rozumie potrzebę pobytu na świeżym powietrzu bez względu na porę roku.
 • Zna sposoby zapobiegania chorobom.
 • Zna zasady zdrowego odżywiania.
 • Unika zagrożeń płynących z prowadzenia zabaw w niedozwolonych miejscach, zabaw zapałkami, ostrymi narzędziami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami.
 • Buduje poczucie własnej wartości i wiary w siebie.
 • Zna zagrożenia płynące ze świata roślin i zwierząt i unika ich.
 • Uczy się postawy ograniczonego zaufania wobec ,,obcych" osób.

TREŚCI KSZTAŁCENIA
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
 
1.     BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE
 
CELE OPERACYJNE:
·        potrafi przewidywać i unikać zagrożeń w pomieszczeniach przedszkola (np. mokra podłoga w łazience, spokojne chodzenie po schodach),
·        identyfikuje osoby, które mogą pomóc na terenie placówki,
·        wie, jak korzystać z nożyczek i innych przedmiotów wykorzystywanych podczas zajęć,
·        umie właściwie korzystać ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, zgodnie z jego przeznaczeniem,
·        zachowuje szczególną ostrożność podczas zabaw z młodszymi kolegami,
·        wie, jak zachować się w razie skaleczeń i urazów.
 
2.     POLICJANT, STRAŻAK- PRZYJACIEL DZIECI
 
CELE OPERACYJNE:
·        rozpoznaje przedstawicieli służb społecznych,
·        wie, na czym polega ich praca,
·        zna numery alarmowe 112, 999,998,997,
·        zna przyczyny powstawania pożarów,
·        potrafi określić zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (ogień w domu, w lesie, w najbliższym otoczeniu, podczas zadymienia korytarza i klatki schodowej),
·        wie, że należy bezzwłocznie opuścić miejsce zagrażające jego bezpieczeństwu,
·        wie, jak zachować się w sytuacji zagubienia się w tłumie, w sklepie, na imprezie.
 
3.     BEZPIECZNY NA DRODZE
 
CELE OPERACYJNE:
·        umie przechodzić przez ulicę w miejscu nieoznaczonym i na pasach,
·        stosuje zasady poruszania się pieszych za miastem (ruch uporządkowany w kolumnie (parami), lewym poboczem; zna znaczenie różnych elementów odblaskowych,                                        
·        zna rodzaje środków transportu (lądowe;  wodne; powietrzne; pojazdy uprzywilejowane, ratunkowe – policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna),
·        wie, jak korzystać ze środków komunikacji publicznej (właściwe zachowanie się na przystanku; bezpieczne wsiadanie i wysiadanie; trzymanie się poręczy w czasie jazdy),
·        potrafi korzystać ze środków komunikacji indywidualnej (bezpieczne miejsce w samochodzie – fotelik; zapinanie pasów bezpieczeństwa przez starszych; wsiadanie i wysiadanie od strony chodnika; bezpieczne miejsce do odpoczynku w czasie podróży; wyrzucanie śmieci podczas podróży),
·        porusza się bezpiecznie w grupie podczas spacerów i wycieczek.
 
4.     NIEBEZPIECZNE URZĄDZENIA
 
CELE OPERACYJNE:
·        unika sytuacji zagrożenia związanych ze sprzętem gospodarstwa domowego i maszynami rolniczymi,
·        umie przewidzieć skutki niewłaściwego zachowania w związku z powyższym,
·        zna zagrożenia płynące z używania urządzeń elektrycznych (zasilanych bateriami i na prąd),
·        wie, czym są środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym i że należy ich unikać.
 
5.     BAWIĘ SIĘ BEZPIECZNIE
 
CELE OPERACYJNE:
·        zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na podwórku, bez opieki dorosłych,
·        umie bezpiecznie spędzać wolny czas,
·        wie, że należy się bawić w miejscach do tego przeznaczonych,
·        korzysta ze sprzętu i zabawek w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
·        wie, że nie należy bawić się nieznanymi przedmiotami, narzędziami, lekarstwami czy substancjami,
·        nie oddala się bez wiedzy i zgody dorosłych.
 
6.     NIE ROZMAWIAM Z OBCYMI
 
CELE OPERACYJNE:
·        rozumie pojęcie „obca osoba”,
·        posiada ograniczone zaufanie wobec obcych osób,
·        jest świadome niebezpieczeństw czyhających ze strony nieznajomych ludzi,
·        zna typowe zachowania ludzi obcych, mających na celu wykorzystanie dziecka,
·        chroni informacje o sobie przed obcymi ludźmi,
·        wie, że należy odmawiać przyjmowania słodyczy i innych rzeczy od nieznajomych osób,
·        umie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia w dużym skupisku ludzi,
·        właściwie reaguje na telefon od obcej osoby lub pukanie do drzwi.
 
7.     ZAGROŻENIA PŁYNĄCE ZE ŚWIATA ROŚLIN I ZWIERZĄT
 
CELE OPERACYJNE:
·        jest świadome niebezpieczeństw grożących ze strony nieznanych i „dzikich” zwierząt,
·        umie przyjmować pozycje gwarantujące bezpieczeństwo podczas ataku ze strony psa,
·        wie, jak nie należy zachowywać się wobec zwierząt,
·        przyjmuje postawę ograniczonego zaufania wobec wszystkich zwierząt,
·        rozumie konieczność pozostania w miejscu bezpiecznym podczas trudnych warunków pogodowych (burza, trąba powietrzna),
·        rozumie zakaz spożywania nieznanych roślin, grzybów, owoców, płynów czy pokarmów nieznanego pochodzenia,
·        wie gdzie się ukryć i jak postępować w obliczu zagrożenia związanego z nagłą zmianą pogody.
 
II DBAMY O ZDROWIE
 
1.     CO ZROBIĆ ŻEBY BYĆ ZDROWYM?
 
CELE OPERACYJNE:
·        dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne,
·       orientuje się w zasadach zdrowego żywienia,
·        ma wyrobiony nawyk mycia rąk po skorzystaniu z ubikacji i przed posiłkami,
·        przestrzega zakazu zabawy lekarstwami, środkami chemicznymi i przedmiotami nieznanego pochodzenia,
·        rozumie konieczność stosowania profilaktyki zdrowotnej (szczepienia, wizyty kontrolne u  pediatry i innych specjalistów),
·        zna funkcje narządów zmysłów  i umie o nie dbać,
·        rozumie konieczność mówienia umiarkowanym tonem,
 
2.     JAK MNIE WIDZĄ, TAK MNIE PISZĄ
 
CELE OPERACYJNE:
·        wie, jak prawidłowo pielęgnować jamę ustną,
·        posiada nawyk prawidłowego i regularnego mycia zębów,
·        zna znaczenie systematycznych kontroli u stomatologa dla zdrowia jamy ustnej,
·        spożywa pokarmy niezbędne do zachowania zdrowia,
·        wyciera właściwie nos, używa chusteczek higienicznych,
·        rozumie konieczność obcinania paznokci, mycia włosów, kontrolowania swojego wyglądu,
·        zachowuje się kulturalnie przy stole podczas spożywania posiłków,
·        właściwie korzysta z toalety,
·        jest świadome konieczności utrzymania ładu i porządku wokół siebie.
 
3.     W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
 
CELE OPERACYJNE :
 
·        posiada umiejętność właściwego doboru ubrania, odpowiedniego do warunków pogodowych,
·        jest samodzielne przy czynnościach samoobsługowych,
·        siada w siadzie skrzyżnym by zapobiegać wadom postawy,
·        poprawnie siedzi przy stole,
·        rozumie zasadę nie korzystania z rzeczy osobistych należących do innych,
·        zostawia po sobie porządek w toalecie i w łazience,
·        rozumie konieczność korzystania ze świeżego powietrza przy różnych warunkach pogodowych.
 
III KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
 
1.     JAKI JESTEM
 
CELE OPERACYJNE:
·        poznaje samego siebie,
·        ma poczucie własnej odrębności,
·        jest świadomy wartości jaką posiada każdy człowiek,
·        jest świadome swoich praw i obowiązków,
·        zna swój adres i nazwisko,
·        rozumie konieczność niesienia pomocy innym,
·        buduje pozytywny obraz siebie,
·        wie, że warto być odważnym, mądrym, dobrym, prawdomównym.
·        jest świadome posiadania własnej tożsamości,
·        dostrzega podobieństwa cech własnych i innych dzieci w grupie,
·        jest wdrażane do autoironii wobec samego siebie,
·        nabywa odporność na niepowodzenia i wiarę we własne siły.
 
2.     MOJE INTYMNE CZĘŚCI CIAŁA
 
CELE OPERACYJNE:
·        rozpoznaje wstydliwy dotyk,
·        posiada poczucie prawa do intymności,
·        dba o higienę intymnych części ciała,
·        jest świadome różnic płci.
 
3.     DOBRA KOMUNIKACJA MIĘDZY LUDŹMI
 
CELE OPERACYJNE:
·        potrafi porozumiewać się w grupie,
·        zna cechy dobrej komunikacji,
·        potrafi komunikować swoje potrzeby dorosłym,
·        rozpoznaje sytuacje konfliktowe oraz emocje przeżywane w związku z nimi,
·        umie pokojowo rozwiązywać konflikty,
·        umie rozmawiać o zaistniałej sytuacji problemowej,
·        stosuje się do reguł i zasad ustalonych w grupach.
 
4.     CO CZUJE MIŚ?
 
CELE OPERACYJNE:
·        wyraża emocje poprzez ekspresje muzyczną, plastyczną i ruchową,
·        posiada umiejętności słownego wyrażania swoich myśli (na temat uczuć),
·        kształci u siebie umiejętność rozpoznawania stanów uczuciowych u innych osób,
·        akceptuje uczucia innych ludzi,
·        stara się panować nad swoimi uczuciami,
·        nabywa umiejętność wyrażania stanów emocjonalnych w sposób akceptowalny przez otoczenie.
 
5.     GRUPA TO MY
 
CELE OPERACYJNE:
·        jest świadome wartości jakie dla niego niesie przebywanie w grupie przedszkolnej,
·        przezwycięża onieśmielenie wobec kolegów,
·        potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami,
·        bawi się  i pracuje zgodnie z kolegami,
·        szanuje potrzeby innych osób,
·        ustala wspólnie z kolegami  zasady i reguły panujące w grupie,
·        wywiązuje się z obowiązków wykonywanych na rzecz grupy (jako dyżurny).
 
6.     CZY INNY ZNACZY GORSZY
 
CELE OPERACYJNE:
·        wykazuje postawę tolerancji i akceptacji wobec osób odmiennej rasy, wyglądu, chorych itp.
·        umie być empatyczne wobec osób niepełnosprawnych,
·        rozumie, że inny nie znaczy gorszy.
 
7.     MOJE MIEJSCE W RODZINIE
 
CELE OPERACYJNE:
·        podejmuje się wykonywania obowiązków w domu,
·        jest odpowiedzialne za dobra materialne swoje i swojej rodziny,
·        szanuje prawo do odpoczynku i prywatności innych domowników,
·        wie, czym zajmują się rodzice zarówno w domu jak i w pracy.
 
Propozycje haseł - ostrzeżeń do omówienia

Niebezpieczeństwo zabaw w sytuacjach domowych.
•  "Nie pozostawiaj odkręconego kranu!";
•  "Nie wspinaj się na meble!";
•  "Nie wychylaj się przez okno!";

Zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach z urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi, nieznanymi przedmiotami                                i substancjami.
•  "Nie baw się prądem (nie szarp za sznur, nie włączaj urządzeń elektrycznych, nie wkładaj przedmiotów do gniazdek elektrycznych)!";
•  "Nie baw się gazem (nie kręć kurkami, nie wkładaj przedmiotów do palników, przedmiotów do piekarnika)!";
•  "Nie dotykaj gorących przedmiotów, np. żelazka, kuchenki elektrycznej!";
•  "Nie baw się ostrymi przedmiotami znalezionymi w domu, np. nożem, igłą!";
•  "Nie baw się zapałkami!";
•  "Nie baw się w warsztacie taty!";
•  "Nigdy nie baw się lekarstwami i nieznanymi produktami chemicznymi znalezionymi w domu!".

Zabawy na powietrzu.
•  "Nie baw się w miejscach niebezpiecznych, np. w wykopach w pobliżu placu budowy, torach kolejowych, w pobliżu rozdzielni gazu!";
•  "Nie wspinaj się na dachy, wysokie drzewa, płoty, parkany!";
•  "Nie dotykaj nieznanych przedmiotów!";
•  "Nie zjadaj nieznanych roślin i grzybów!";
•  "Nie zjadaj znalezionych produktów żywnościowych!";
•  "Nie kąp się w zbiornikach wodnych bez opieki dorosłych!";
•  "Nie dotykaj obcych zwierząt!";
•  "Nie baw się na zamarzniętym jeziorze bez opieki dorosłych!";
•  "Nie zjeżdżaj ze zbyt stromej góry!";

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
•  "Nie baw się w pobliżu jezdni, na parkingach, placykach miejskich i wszędzie tam, gdzie jeżdżą pojazdy mechaniczne!";
•  "Nie przechodź przez jezdnię w nieoznaczonych miejscach!";
•  "Nie przechodź przez ulicę bez opieki dorosłych!";
•  "Nie zbliżaj się na rowerze lub hulajnodze do ruchliwych ulic i dróg!"
•  "Nie wychodź z domu o zmroku bez odblaskowych oznaczeń na garderobie!";
•  "Nie spychaj kolegi z chodnika na jezdnię!";
•  "Nie wbiegaj na jezdnię!".

Niebezpieczeństwo w kontaktach z osobami "obcymi".
•  "Nie ufaj obcym ludziom, np. nie przyjmuj od nich słodyczy, zabawek!";
•  "Nie odchodź od domu, namawiany przez obcych ludzi!";
•  "Nie zdradzaj sekretów rodzinnych!";
•  "Nie otwieraj drzwi obcym ludziom pod nieobecność rodziców !",
ROZKŁAD TREŚCI KSZTAŁCENIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE.
 
WRZESIEŃ
 
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
1. Bezpieczne przedszkole.
·        Potrafi przewidywać i unikać zagrożeń w pomieszczeniach placówki.
·        Identyfikuje osoby, które mogą mu pomóc na terenie placówki.
·        Umie właściwie korzystać ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Bezpieczny na drodze.
·        Umie przechodzić przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym i na pasach.
·        Porusza się bezpiecznie w grupie podczas spacerów i wycieczek.
·        Zna rodzaje środków transportu.
 
II DBAMY O ZDROWIE
1. Co zrobić żeby być zdrowym.
·        Rozumie, że należy myć ręce przed posiłkami i po skorzystaniu z ubikacji.
·        Orientuje się w zasadach zdrowego żywienia.
·        Siada w siadzie skrzyżnym, by zapobiegać wadom postawy.
3. W zdrowym ciele zdrowy duch.
·        Pozostawia po sobie porządek w toalecie i w łazience.
·        Jest samodzielne przy czynnościach samoobsługowych.
 
III KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
3. Dobra komunikacja między ludźmi.
·        Potrafi komunikować swoje potrzeby dorosłym.
·        Rozpoznaje sytuacje konfliktowe oraz emocje przeżywane w związku z nimi.
4. Co czuje miś.
·        Stara się panować nad uczuciami.
·        Nabywa umiejętność wyrażania swoich stanów emocjonalnych w sposób akceptowalny przez otoczenie.
5. Grupa to my.
·        Przezwycięża onieśmielenie wobec kolegów.
·        Ustala wspólnie z kolegami zasady i reguły panujące w grupie.
·        Bawi się i zgodnie pracuje z kolegami.
 
PAŹDZIERNIK
 
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
 
1. Bezpieczne przedszkole.
·        Potrafi przewidywać i unikać zagrożeń w pomieszczeniach placówki.
·        Umie właściwie korzystać ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, zgodnie z jego przeznaczeniem.
·        Wie, jak zachować się w razie skaleczeń i urazów.
·        Wie, jak należy korzystać z nożyczek i innych przedmiotów wykorzystywanych podczas zajęć.
2. Policjant, strażak – przyjaciel dzieci.
·        Rozpoznaje przedstawicieli służb społecznych.
·        Wie, na czym polega ich praca.
·        Zna numery alarmowe: 112, 999,998,997
·        Zna swój adres i/lub numer telefonu.
·        Wie, jak zachować się w sytuacji zagubienia w tłumie, w sklepie.
 
II DBAMY O ZDROWIE
 
2. Jak mnie widzą, tak mnie piszą.
·        Wyciera właściwie nos, używając chusteczek higienicznych.
·        Właściwie korzysta z toalety.
·        Jest świadome konieczności utrzymania ładu i porządku wokół siebie.
 
III KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
 
3. Dobra komunikacja między ludźmi.
·        Stosuje się do zasad i reguł ustalonych w grupie.
·        Potrafi porozumiewać się w grupie.
5. Grupa to my.
·        Potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami.
·        Wywiązuje się z obowiązków wykonywanych na rzecz grupy.
·        Szanuje potrzeby innych osób.

LISTOPAD
 
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
 
4. Niebezpieczne urządzenia.
·        Zna zagrożenia płynące z używania urządzeń elektrycznych (zasilanych bateriami i na prąd).
7. Zagrożenia płynące ze świata roślin i zwierząt.
·        Jest świadome niebezpieczeństw płynących ze strony nieznanych i dzikich zwierząt.
·        Przyjmuje postawę ograniczonego zaufania wobec wszystkich zwierząt.
·        Umie przyjmować bezpieczne pozycje podczas ataku psa.
 
II DBAMY O ZDROWIE
 
1. Co zrobić żeby być zdrowym.
·        Orientuje się w zasadach zdrowego żywienia.
·        Zna funkcje narządów zmysłu i umie o nie dbać.
 
III KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
 
1. Jaki jestem.
·        Poznaje samego siebie.
·        Ma poczucie własnej odrębności.
4. Co czuje miś.
·        Kształci u siebie umiejętność rozpoznawania stanów uczuciowych innych osób.
·        Stara się panować nad swoimi uczuciami.
·        Akceptuje uczucia innych ludzi.
 
GRUDZIEŃ
 
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
 
1. Bezpieczne przedszkole.
·        Wie, jak należy korzystać z nożyczek i innych przedmiotów wykorzystywanych podczas zajęć.
6. Nie rozmawiam z obcymi.
·        Rozumie pojęcie „obca osoba”.
·        Jest świadome niebezpieczeństw czyhających ze strony nieznajomych ludzi.
·        Zna typowe zachowania ludzi obcych, mające na celu wykorzystanie dziecka.
·        Wie, że należy chronić informacje o sobie przed obcymi ludźmi.
 
II DBAMY O ZDROWIE
 
2. Jak mnie widzą, tak mnie piszą.
·        Zna znaczenie systematycznych kontroli u stomatologa dla zdrowia jamy ustnej.
·        Wie, jak prawidłowo pielęgnować jamę ustną.
·        Posiada nawyk prawidłowego i regularnego mycia zębów.
 
III KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
 
1. Jaki jestem.
·        Jest świadome swoich praw i obowiązków.
2. Moje intymne części ciała.
·        Jest świadome różnic płci.
·        Rozpoznaje wstydliwy dotyk.
 
STYCZEŃ
 
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
 
5. Bawię się bezpiecznie.
·        Wie, że należy się bawić w miejscach do tego przeznaczonych.
·        Wie, że nie należy bawić się nieznanymi przedmiotami, narzędziami, lekarstwami czy substancjami.
 
II DBAMY O ZDROWIE
 
1. Co zrobić żeby być zdrowym.
·        Rozumie zagrożenia wynikające z zabawy lekarstwami, środkami chemicznymi i substancjami nieznanego pochodzenia.
3. W zdrowym ciele zdrowy duch.
·        Posiada umiejętność właściwego doboru ubrania, odpowiedniego do warunków pogodowych.
·        Rozumie konieczność korzystania ze Świerzego powietrza przy różnych warunkach pogodowych.
 
III KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
 
7. Moje miejsce w rodzinie.
·        Szanuje prawo do odpoczynku i prywatności innych domowników.
·        Podejmuje się wykonywania obowiązków w domu.
·        Jest odpowiedzialne za dobra materialne swoje i swojej rodziny.
 
LUTY
 
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
 
3. Bezpieczny na drodze.
·        Zna znaczenie elementów odblaskowych.
·        Zna zasady bezpiecznego korzystania ze środków transportu prywatnego (fotelik dla dziecka, zapinanie pasów przez dorosłych; wsiadanie i wysiadanie od strony chodnika).
·        Porusza się bezpiecznie podczas spacerów i wycieczek.
 
II DBAMY O ZDROWIE
 
2. Jak mnie widzą, tak mnie piszą.
·        Zachowuje się kulturalnie przy stole, podczas spożywania posiłków.
·        Spożywa pokarmy niezbędne do zachowania zdrowia.
 
III KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
 
1. Jaki jestem.
·        Wie, że warto być odważnym, dobrym ,prawdomównym
·        Buduje pozytywny obraz siebie.
6. Czy inny znaczy gorszy.
·        Rozumie, że inny nie znaczy gorszy.
·        Umie być empatyczne wobec osób niepełnosprawnych.
 
MARZEC
 
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
 
4. Niebezpieczne urządzenia.
·        Unika sytuacji zagrożenia związanych ze sprzętem gospodarstwa domowego i maszynami rolniczymi.
·        Umie przewidzieć skutki niewłaściwego zachowania w związku z powyższym.
 
6. Nie rozmawiam z obcymi.
·        Posiada ograniczone zaufanie wobec obcych osób.
·        Wie, że należy chronić informacje o sobie przed obcymi ludźmi.
·        Wie, że nie należy przyjmować słodyczy i innych rzeczy od nieznajomych osób.
 
II DBAMY O ZDROWIE
 
1. Co zrobić żeby być zdrowym.
·        Rozumie konieczność stosowania profilaktyki zdrowotnej (szczepienia, wizyty kontrolne u pediatry i innych specjalistów).
 
III KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
 
2. Moje intymne części ciała.
·        Posiada poczucie prawa do intymności.
·        Dba o higienę intymnych części ciała.
 
KWIECIEŃ
 
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
 
7. Zagrożenia płynące ze świata roślin i zwierząt.
·        Rozumie zakaz spożywania nieznanych roślin, owoców oraz płynów nieznanego pochodzenia.
·        Wie, gdzie się ukryć i jak postępować w obliczu zagrożenia związanego z nagłą zmianą pogody (burza, trąba powietrzna).
 
II DBAMY O ZDROWIE
 
2. Jak mnie widzą, tak mnie piszą.
·        Rozumie konieczność obcinania paznokci, mycia włosów – kontrolowania swojego wyglądu.
 
III KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
 
1. Jaki jestem.
·        Jest wdrażane do autoironii wobec samego siebie.
·        Nabywa odporność na niepowodzenia i wiarę we własne siły.
4. Co czuje miś.
·        Posiada umiejętność słownego wyrażania swoich myśli i uczuć.
·        Wyraża emocje poprzez ekspresję muzyczną, plastyczną i ruchową.
 
MAJ
 
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
 
2. Policjant, strażak – przyjaciel dzieci.
·        Rozpoznaje przedstawicieli służb społecznych.
·        Wie na czym polega ich praca.
·        Zna przyczyny powstawania pożarów
·        Potrafi określić zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (ogień w domu, w lesie, w najbliższym otoczeniu; podczas zadymienia korytarz czy klatki schodowej)
·        Wie, jak należy zachować się w sytuacji zagubienia w tłumie, w sklepie.
3. Bezpieczny na drodze.
·        Zna zasady poruszania się pieszych za miastem.
·        Zna pojazdy uprzywilejowane.
·        Wie jak korzystać ze środków komunikacji publicznej (właściwe zachowanie się na przystanku, podczas wsiadania/wysiadania i podczas jazdy.
·        Potrafi korzystać ze środków transportu prywatnego (bezpieczne miejsce do odpoczynku podczas podróży).
 
II DBAMY O ZDROWIE
 
1. Co zrobić żeby być zdrowym.
·        Zna funkcje narządów zmysłu i umie o nie dbać.
·        Rozumie konieczność mówienia umiarkowanym tonem.
·        Dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
 
III KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
 
6. Czy inny znaczy gorszy.
·        Rozumie, że należy przyjmować postawę akceptacji wobec osób odmiennej rasy, wyglądu, chorych.
7. Moje miejsce w rodzinie.
·        Wie, czym zajmują się rodzice, zarówno w domu jak i w pracy.
·        Jest odpowiedzialne za dobra materialne swoje i swojej rodziny.
·        Podejmuje się wykonywania obowiązków w domu.
 
CZERWIEC
 
I BEZPIECZNY ŚWIAT I JA
 
4. Niebezpieczne urządzenia.
·        Wie, czym są środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym i że, należy ich unikać.
5. Bawię się bezpiecznie.
·        Zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na podwórku.
·        Umie bezpiecznie spędzać wolny czas.
·        Wie, że nie należy oddalać się bez zgody i wiedzy dorosłych.
 
II DBAMY O ZDROWIE
 
3. W zdrowym ciele zdrowy duch.
·        Poprawnie siedzi przy stole.
·        Rozumie zasadę nie korzystania z rzeczy osobistych należących do innych osób.
 
III KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
 
1. Jaki jestem.
·        Jest świadome wartości jaką posiada każdy człowiek.
·        Ma poczucie własnej odrębności.
3. Dobra komunikacja między ludźmi.
·        Zna cechy dobrej komunikacji.
·        Umie rozmawiać o zaistniałej sytuacji problemowej.
·        Umie pokojowo rozwiązywać konflikty.
 
EWALUACJA
·        Ankieta do rodziców /na koniec roku szkolnego/
·        Test obrazkowy dla dzieci /na koniec roku szkolnego/
·        Ankieta dla nauczycieli placówki.