Program wychowawczo - profilaktyczny

W  roku szkolnym  2015/2016 wspólnie z Rodzicami opracowaliśmy nowy Program wychowawczo - profilaktyczny. Został on przyjęty do realizacji 14.09.2015r na lata 2015-2018. Prace nad programem poprzedzone były analizą działań wychowawczych i profilaktycznych z ostatnich lat oraz warsztatami z rodzicami.

 

   PROGRAM

 WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 5

 

W RYKACH

 

IM. EWY SZELBURG -ZAREMBINY

 

Na lata 2015 -2018

 

Otwarte mamy oczy na dobre i na złe

 

Otwarte mamy serca na każdą ludzką łzę

 

Otwarte mamy ręce i klucze mamy w nich

 

By lepszy świat otworzyć od piwnic, aż po strych”.

 

                                                              Wanda Chotomska

WSTĘP

 

Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu i w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości dziecka z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej. Wdrażanie programu równolegle przez rodziców i nauczycieli, tworzenie jednorodnego środowiska wychowawczego jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce wszelkich zachowań patologicznych.

 

Wychowanie jest procesem odpowiedzialnym i trudnym. Od wychowawców wymaga się, aby oprócz miłości, wiedzy i umiejętności umieli nauczyć dziecko zdolności przewidywania i zapobiegania różnym zagrożeniom. Profilaktyka jako część wychowania ma za zadanie wzmocnienie czynników chroniących i eliminację czynników ryzyka. Niniejszy program obejmuje uczenie podstawowych umiejętności potrzebnych w życiu codziennym – współdziałania, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania uczuć i radzenia sobie z nimi, rozwiązywania konfliktów, sztuki słuchania i rozumienia punktu widzenia innej osoby, skutecznego porozumiewania się, tolerancji dla innych.

 

Przedszkole poza wychowaniem i edukacją dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Profilaktyka w przedszkolu ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań. Dlatego też, program wychowawczo-profilaktyczny ma na celu m.in. ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w przedszkolu i w domu.

 

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

 

 • radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,

 • bezpieczeństwa,

 • poczucia własnej godności,

 

aby nasze dzieci w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne i empatyczne o głęboko zakorzenionych strukturach moralnych, a także, aby miały świadomość o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi, zwierząt i przyrody, i aby posiadały umiejętność radzenia sobie z nimi.

Zadaniem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego naszego przedszkola jest określenie wartości, jakie chcemy wpajać naszym wychowankom. Program opiera się na ukształtowaniu odpowiednich postaw wobec ludzi, otoczenia i symboli, a także  pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany dla stworzenia optymalnych warunków dla indywidualnego rozwoju dzieci i dla wspomagania tego procesu.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest niezbędnym dokumentem wspierającym zarówno nauczycieli, jak i rodziców w optymalnym osiąganiu celów wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych oraz dydaktycznych, kierując procesy wychowawcze na właściwe tory, przy uwzględnianiu potrzeb oraz możliwości całej społeczności przedszkolnej.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest spójny z Koncepcją Pracy Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Rykach.

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE:

 

 • Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Warunków do zabawy i nauki, oraz dostarczaniu bodźców do poznawania świata przez własne doświadczenie pozwalające na rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.

 • Określenie fundamentalnych wartości ujętych w zasady wraz z ustalonymi normami postępowania dla dziecka i dorosłego.

 • Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.

 • Atmosfera bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym:

 • Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

 • Współpraca ze środowiskiem na rzecz rozwoju dzieci

  PODSTAWY PRAWNE:

 

 • Ustawa z dnia 7. 09. 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 811)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2014 r.)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

 • Programy wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”, „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich”

 • Konwencja Praw Dziecka z dn. 20. 11. 1989 r. przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 02. 04. 1997 r.

 • Statut

 

WIZJA

 

     Samorządowe Przedszkole Nr 5 w Rykach,  jako priorytet stawia sobie wszechstronny rozwój wychowanków otwierający im możliwość sprostania wymaganiom stawianym na dalszych etapach edukacji oraz w dorosłym życiu, oparty na zasadach poszanowania indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji oraz swobody światopoglądowej.

 

Naszym celem jest stworzenie każdemu dziecku - przy czynnym współudziale rodziców i środowiska  - możliwości poznawania i doświadczania świata, rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i własnej ekspresji w oparciu o zasady poszanowania indywidualnych potrzeb każdego człowieka oraz wzajemnej tolerancji i szacunku w atmosferze bezpieczeństwa i zrozumienia. 

 Absolwent naszego przedszkola, zgodnie z opracowanymi  założeniami, powinien posiadać umiejętność wykorzystywania w praktyce posiadanej wiedzy, radzenia sobie z sukcesami i trudnościami a co najistotniejsze dostrzegania potencjału i wartości drugiego człowieka.

 

MISJA

 

      W celu realizacji założeń określonych w sposób ogólny w wizji przedszkola w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej nasza placówka podejmuje działania mające na celu w szczególności :

 

 • zapewnienie podmiotowego i indywidualnego podejścia do każdego z naszych wychowanków w przyjaznej atmosferze wzajemnej tolerancji i akceptacji,

 • bieżące doskonalenie kadry pedagogicznej  pozwalające na stosowanie w pracy dydaktycznej i terapeutycznej uznanych i sprawdzonych metod oraz form pracy celem, których jest zapewnia wychowankom  najwyższego poziomu efektywności,

 • stworzenie naszym podopiecznym bezpiecznych i higienicznych  warunków do zabawy i dydaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych,

 • nawiązywanie współpracy i korelacji pomiędzy przedszkolem a środowiskiem rodzinnym wychowanków oraz wspieranie rodziców w procesie wychowania,

 • wdrażanie dzieci do podejmowania zachowań społecznie akceptowanych w szczególności tych, które oparte są na systemie wartości wyższych,

 • wspieranie indywidualnego procesu rozwojowego dzieci poprzez umożliwienie im rozwijania uzdolnień i zainteresowań, a także wspomaganie dzieci, u których występują  trudności bądź deficyty,

 • motywowanie wychowanków do samodzielnego twórczego działania oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych oraz praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy,

 • kształtowania u dzieci, a także w ich środowisku rodzinnym zdrowego stylu życia, kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej,

 • promowanie różnorodnych przejawów działalności przedszkola w środowisku lokalnym oraz poszukiwanie płaszczyzn do efektywnego współdziałania z tym środowiskiem.

  CELE GŁÓWNE

 Nadrzędnymi celami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są:

 

 • Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 • Kształtowanie nawyków warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.

 • Przyswajanie wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowia, kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;

 • tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu psychofizycznemu;

 • kształtowanie postaw moralnych: kultura osobista, tolerancja, życzliwość, uprzejmość, takt, prawdomówność, sprawiedliwość, odpowiedzialność;

 • poznawanie, przeżywanie i akceptacja takich zachowań, jak: dobro, piękno, indywidualność, tolerancja, empatia, koleżeństwo;

 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;

 • przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych;

 • rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych  i dochodzenia do kompromisu;

 • uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków;

 • bezpieczne i kulturalne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym;

 • bezpieczne korzystanie z zabawek i sprzętu ogrodowego;

 • przestrzeganie zasady bezpiecznych zabaw w różnych warunkach atmosferycznych (woda, śnieg, lód );

 • zachowanie ostrożności w kontakcie ze sprzętem AGD, RTV oraz podręcznym sprzętem domowym;

 • przestrzeganie zasad zdrowego żywienia i stylu życiu;

 • znajomość zasad profilaktyki przeciwpożarowej;

 • umiejętne obcowanie z przyrodą (zwierzęta, rośliny, zjawiska);

 • dostrzeganie różnic między pożywieniem a lekami, środkami chemicznymi, trucizną;

 • stosowanie zasady unikania kontaktu z osobami nieznajomymi, szczególnie pod nieobecność opiekunów;

 • informowanie dorosłych (rodziców, wychowawców, funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Pogotowia Ratunkowego itp.) o wszystkim co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka;

 • przestrzeganie zasad higieny ciała, ubioru i układu nerwowego.

 

 WARUNKI REALIZACJI

 

Programem Wychowawczo-Profilaktycznym objęte zostaną wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli, poprzez odpowiedni dobór form i metod pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Istotnym warunkiem realizacji programu jest dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami i systematyczne współdziałanie na rzecz dziecka, w celu ujenolicenia oddziaływań wychowawczych. To także nawiązanie współpracy m.in. z Komendą Powiatowej Straży Pożarnej, z Powiatową Komendą Policji, Zakładem Opieki Zdrowotnej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejską Biblioteką Publiczną, oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych poprzez bezpośrednie spotkania dzieci np. ze strażakiem, policjantem, lekarzem, pielęgniarką.

 ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE

 

Założeniem programu jest nagradzanie zachowań pozytywnych świadczących 
o przestrzeganiu przez dzieci norm i zasad zachowania z uwzględnieniem Kodeksu Przedszkolaka i wewnątrzgrupowych zasad współdziałania i współżycia. Nagrody przyznawane są konsekwentnie, po wystąpieniu pożądanego zachowania. Przy nagradzaniu brany jest pod uwagę trud i wysiłek w wykonywaną czynność, a nie tylko efekt końcowy.

 SYSTEM MOTYWACJI

 

Bardzo skutecznymi środkami wychowawczo-profilaktycznymi są pochwały i nagrody. Mają one właściwości zachęcające i pobudzające do wysiłku każdego człowieka, a szczególnie dziecko.

 

Nagradzamy za:

 

 • podporządkowanie się umowom, zasadom wspólnie ustalonym;

 • bezinteresowną pomoc słabszym;

 • za wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania z uwzględnieniem możliwości dziecka;

 • za bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków (np. dyżury).

 

Formy nagród:

 

 • nagradzanie pochwałą (pochwała indywidualna, przed grupą, do rodzica);

 • zwiększanie samodzielności dzieci;

 • przywilej pełnienia dyżuru np. w sali, łazience;

 • różne emblematy - minki, serduszka, słoneczka, medale, dyplomy;

 • drobne nagrody rzeczowe;

 • dostęp do atrakcyjnej zabawki, zajęcia, zabawy.

 

Po ustaleniu norm postępowania wskazane jest ustalenie określonych konsekwencji za brak podporządkowania się przyjętym normom, umowom i zasadom.

 

Środki zaradcze stosujemy za:

 

 • nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie i w przedszkolu;

 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych;

 • agresywne zachowanie skierowane na dorosłych, dzieci i przedmioty;

 • przeszkadzanie innym w zabawie;

 • celowe niewywiązywanie się z podjętych obowiązków;

 • niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci.

 

Formy środków zaradczych w przypadku niestosowania się do ustalonych wspólnych zasad:

 

 • słowne upomnienie, czyli rozmowa (przypomnienie obowiązujących zasad);

 • poinformowanie rodziców o przewinieniu;

 • upomnienie wobec grupy;

 • wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;

 • propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;

 • ukazywanie następstw zachowania, aby skłonić do autorefleksji;

 • odsunięcie na krótki czas od zabawy, czasowe odebranie przyznanego przywileju np. utrata funkcji dyżurnego (spokojna i rzetelna informacja dotycząca czynu, a nie uderzająca w charakter dziecka).

 

EWALUACJA

 

      Program poddany zostanie ewaluacji. Ewaluacja uwzględniać powinna opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, wytwory dzieci.

 

Sposoby ewaluacji:

 

 1. analiza dokumentów (zapisy w dziennikach, plany miesięczne, arkusze obserwacji dziecka, hospitacje diagnozujące, sprawozdania z realizacji programu na końcowym, rocznym spotkaniu Rady Pedagogicznej),

 

 1. analiza dokumentacji współpracy z rodzicami,

 

 1. analiza twórczości dziecięcej,

 

 1. rozmowy z rodzicami, dziećmi, wychowawcami grup,

 

 1. ocena grupy przez nauczyciela.     

SZCZEGÓŁOWE OBSZARY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują;

 

grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

 

– przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

 

w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

 

– wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

 

umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

 

1. ZNAM SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI. ZGODNIE BAWIĘ SIĘ Z INNYMI.

 

Cele ogólne

- motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola;

 - rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych

 

Dziecko (cele szczegółowe):

 • dba o porządek w swojej szafce i w sali przedszkolnej,

 • odpowiedzialnie wykonuje zadania i obowiązki dyżurnego,

 • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka,

 • używa zwrotów grzecznościowych,

 • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, w dwuszeregu, w półkręgu, w szachownicę,

 • aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach, zwłaszcza w zabawach, pląsach i tańcach integracyjnych, np. z chustą animacyjną, szarfami, obręczami,

 • aktywnie uczestniczy w zabawach „przeciwko agresji”,

 • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości,

 • słucha wypowiedzi innych,

 • uczestniczy w zabawach relaksacyjnych, odpoczywa przy muzyce,

 • odróżnia dobro od zła, podaje przykłady dobrego i złego zachowania,

 • respektuje polecenia dorosłych,

 • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach, kształtujących odporność emocjonalną,

 • potrafi pogodzić się z porażką i przyjąć czyjś sukces.

 

 

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

 

właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

 

samodzielnie korzysta z toalety;

 

samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

 

utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

2. JESTEM SAMODZIELNY, DBAM O HIGIENĘ, ŁAD I PORZĄDEK

Cele ogólne: 

- wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania;

- wyrabianie dbałości o ład i porządek

Dziecko (cele szczegółowe):

 • rozumie pojęcia higiena, higieniczny tryb życia,

 • wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny,

 • stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, np. po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety i w każdej sytuacji, kiedy ręce są brudne,

 • dba o czystość własnego ciała (regularna kąpiel, używania kosmetyków), dba o czystość ubrania/bielizny,

 • poprawnie korzysta z toalety,

 • poprawnie myje zęby, odkładając przybory na miejsce,

 • spożywa posiłki, posługując się sztućcami i serwetką,

 • zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłków: zachowuje porządek wokół siebie, zachowuje ciszę, nie przeszkadza innym itd.,

 • samodzielnie ubiera się i rozbiera, wiąże sznurowadła oraz zapina i odpina guziki,

 • składa ubranie, umieszcza je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce, ubranie wierzchnie na wieszaku w szatni,

 • pomaga młodszym w czynnościach samoobsługowych,

 • starannie nakrywa do stołu z zachowaniem zasad higieny,

 • odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy,

 • szanuje rzeczy własne i cudze.

 • wie, o konieczności umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych,

 • zasłania usta podczas kaszlu/kichania.

 

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;

 

uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi w ważnych sprawach;

 

w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.

 

3. MÓWIĘ CORAZ WYRAŹNIEJ, PANUJĘ NAD SWOIM GŁOSEM, 
ROZUMIEM SIĘ Z INNYMI.

Cele ogólne: - rozwijanie umiejętności porozumiewania się

Dziecko: (cele szczegółowe)

 • uważnie słucha poleceń nauczyciela,

 • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela,

 • mówi płynnie, panując nad swoim głosem,

 • podejmuje próbę zgodnego wykonania powierzonego zadania w parze, z innym dzieckiem lub w małym zespole.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

dba o swoje zdrowie, zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

 

dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu;

 

jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

 

uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

4. DBAM O ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ.

Cele ogólne

- motywowanie do dbałości o swoje zdrowie;

- motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.

Dziecko: (cele szczegółowe)

 • poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia (jej piętra),

 • orientuje się w zasadach zdrowego stylu odżywiania, wymienia i wyjaśnia znaczenie spożywania zdrowych produktów, tj. owoce, warzywa, mleko i jego przetwory, ryby, ciemne pieczywo itd.,

 • aktywnie uczestniczy w przygotowaniu potraw z produktów mlecznych, warzyw i owoców,

 • wskazuje niektóre przyczyny chorób,

 • dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem,

 • poddaje się leczeniu i działaniom zapobiegającym chorobie (np. szczepienia ochronne, odpowiednie odżywianie),

 • wskazuje różnice w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody, dobiera ubranie do warunków pogodowych,

 • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania przy dobrym oświetleniu i gdy inni nie hałasują nadmiernie itp.,

 • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu,

 • uczestniczy w różnych formach wypoczynku, relaksu,

 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku,

 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach

 

 

 

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

wie, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

 

orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

 

zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

 

wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

 

próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

 

 

Obszar 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę);

 

wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr;  stosuje się do podanych informacji w miarę swoich możliwości.

 

5. DBAM O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH.

 

Cele ogólne

-  wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

- rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych  oraz unikania zagrożeń

 

Dziecko: (cele szczegółowe)

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,

 • wyjaśnia, że należy zachować ostrożność wobec nieznanych osób,

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, zna wybrane rośliny zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące), nie zrywa nieznanych owoców,

 • orientuje się jak wyglądają tabliczki informujące, np. o terenie strzeżonym przez psa,

 • zna pozycję obronną, by uniknąć np. pogryzienia przez psa,

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazu zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami chemicznymi,

 • wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw,

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie,

 • przestrzega zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych takich jak ulica, plac budowy,

 • wyjaśnia, gdzie można bawić się bezpiecznie,

 • wskazuje niebezpieczne przedmioty, np. mogące wywołać pożar,

 • wskazuje zagrożenia związane z gorącą wodą, ogniem,

 • stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, służących bezpieczeństwu dzieci,

 • samodzielnie z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa organizuje sobie czas wolny w przedszkolu,

 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,

 • rozumie konieczność pozostawania w miejscu bezpiecznym w czasie burzy, huraganu, powodzi, ulewy, upałów itp.,

 • uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z oglądanych zdarzeń, filmów, ilustracji,

 • uczestniczy w wycieczce na skrzyżowanie omawiając wspólnie z nauczycielem znaczenie sygnalizacji świetlnej (czerwone, żółte, zielone światło) i wybranych znaków, rozpoznaje je i wyjaśnia ich znaczenie,

 • poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone światło – przejdź przez ulicę,

 • przechodzi przez ulicę, stosując znane mu zasady bezpieczeństwa,

 • wyjaśnia rolę „odblasków” (znaczków, koszulek, czapek, kamizelek),

 • wskazuje numer telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego,

 • aktywnie uczestniczy w spotkaniu z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, lekarzem.

 

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie czy przedstawieniu, w teatrze, w kinie.

6. JESTEM JAK PRAWDZIWY AKTOR W TEATRZE I WIDZ NA WIDOWNI.

 

Cele ogólne: - kształtowanie postawy kulturalnego widza

 

Dziecko: (cele szczegółowe):

 • potrafi kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, np. przedstawieniach teatralnych, koncercie,

 • uważnie ogląda przedstawienie,

 • sygnalizuje niekulturalne zachowanie innych,

 • porównuje zachowanie niekulturalne i kulturalne, dokonując oceny,

 • reaguje adekwatnie do sytuacji podczas przeżywania spektaklu,

 • nagradza brawami aktorów.

 

 

 

 

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im np. przetrwać zimę.

 

 

7. JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY, SZANUJĘ ROŚLINY I ZWIERZĘTA.

 

Cele ogólne: - kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody

Dziecko: (cele szczegółowe)

 • zachwyca się pięknem otaczającej przyrody podczas spacerów, wycieczek itp.,

 • aktywnie uczestniczy w organizowaniu tematycznych ekspozycji przyrodniczych,

 • prawidłowo i z szacunkiem zachowuje się w stosunku do zwierząt i roślin,

 • dba o przyrodę, uczestnicząc wraz z nauczycielem i najbliższymi w działaniach na rzecz ochrony przyrody, np. segregowaniu odpadów, sprzątaniu świata, sadzeniu roślin, pielęgnowaniu roślin, dokarmianiu ptaków, opiekowaniu się zwierzętami,

 • wyjaśnia hasła: „Chcemy żyć z przyrodą w zgodzie nie tylko na święto Ziemi, ale i na co dzień”, „Przyrodę kochamy, więc jej nie zaśmiecamy”,

 • stosuje się do zasad: „Do buzi cukierki, do kosza papierki”, „Przyrodę kochamy, więc jej pomagamy”,

 • podejmuje próbę rozwiązania problemu: „Co mogą zrobić dorośli i dzieci z górą śmieci?”, „Co mogą zrobić dorośli i dzieci, aby nie było tak dużo śmieci?”,

 • tworzy dzieła artystyczne ukazujące piękno otaczającego świata pod wpływem doznań wrażeń, doświadczeń nabytych podczas bezpośredniego, wielozmysłowego kontaktu ze światem przyrody.

 

 

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;

 

zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

 

wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, że stolicą Polski jest Warszawa;

 

nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

 

wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

8. KOCHAM SWOJĄ RODZINĘ, MIEJSCOWOŚĆ, SWÓJ KRAJ.

 

Cele ogólne

- motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny;

- kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi bez względu na narodowość, kolor skóry, płeć.

 

Dziecko: (cele szczegółowe)

 • opowiada o członkach swojej najbliższej rodziny: mamie, tacie, siostrze, bracie, babci, dziadku,

 • podaje adres zamieszkania,

 • opowiada o swoim domu i zabawach na swoim podwórku,

 • wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt,

 • opowiada o rodzinnych tradycjach, wydarzeniach,

 • wypowiada się na temat pracy rodziców, próbując w miarę możliwości pokazać ją za pomocą ruchu,

 • okazuje szacunek najbliższym w różnych formach, np. pełniąc rolę gospodarza podczas uroczystości, spotkań z rodzicami, wykonując dla nich podarunki,

 • aktywnie uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach edukacyjnych z najbliższymi,

 • aktywnie uczestniczy w rodzinnych piknikach, zawodach sportowych i innych spotkaniach rodzinnych w przedszkolu,

 • rozpoznaje godło państwowe w sali przedszkolnej, opowiada, co ono przedstawia,

 • opisuje flagę Polski dekorującą przedszkole i inne domy,

 • śpiewa fragment hymnu Polski, zachowując odpowiednią postawę,

 • nazywa nasz kraj – Polska – kraina, w której mieszkamy,

 • wie, że jest Polakiem,

 • wie, że stolicą Polski jest Warszawa,

 • wie, że Polska należy do Unii Europejskiej,

 • uczestniczy w podróżach na niby po krajach Unii Europejskiej,

 • słucha legend związanych z naszą ojczyzną,

 • nazywa własną miejscowość i rzekę, nad którą leży, wskazując ją na mapie,

 • obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów i wycieczek, wskazując zachodzące zmiany,

 • wymienia charakterystyczne cechy regionu,

 • aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi różnych zawodów, np. policjantem, lekarzem, pielęgniarką,

 • naśladuje w zabawach czynności ludzi różnych zawodów,

 • aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji ludowych,

 • aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami, dziećmi starszymi i młodszymi, niepełnosprawnymi, rozumie, że wszyscy mają równe prawa do zabawy, nauki bez względu na kolor skóry, narodowość i płeć.

 

 

 

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Obszar 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 

– interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

 

 

9. DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM.

 

Cele ogólne: 

- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne oraz budzenie zainteresowań technicznych

Dziecko: (cele szczegółowe)

 • interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym),

 • zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek),

 • korzysta z Internetu tylko za zgodą rodziców / osób dorosłych,

 • nie traktuje komputera jak największego towarzysza zabaw,

 • zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego – nierzeczywistego),

 • nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

M-c

Zadania

Osoby odpowiedzialne

 

 

IX

 1. Akcja bezpieczny przedszkolak

R. Olszak

M. Jędrys

 1. Festyn rodzinny pod hasłem : " Dzień wspomnienie lata".

A. Jagiełło

W. Walaszek

M. Szyszko

Rada Rodziców

 1. Wycieczka do parku, ogrodu, sadu.

Nauczyciele / pracownicy obsługi

 1. Obchody dnia jabłka.

R. Olszak

 

 1. Akcja sprzątanie świata

Nauczyciele / pracownicy obsługi

 1. Warsztaty z rodzicami- modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego.

M. Pawlik

E. Sikorska

A. Chmura

 

 

X

 

 1. Spotkania integracyjne w grupach z udziałem dzieci i rodziców- nadanie imion grupom.

 

Nauczyciele / pracownicy obsługi

 

 1. Jak dbać o zdrowie- warsztaty dla rodziców z udziałem pediatry i pielęgniarki.

 

A. Jagiełło

 

 1. Próbna ewakuacja.

A. Jagiełło

 

 

 1. Dzień Edukacji Narodowej.

Rada Rodziców

 

 1. Pasowanie na przedszkolaka.

Nauczyciele grupy I-II

 1. Konkurs na plakat dla dzieci i rodziców nt. ”Jemy to co zdrowe”.

M. Szyszko

 

 1. Zorganizowanie kącików: „Zdrowe zapasy”.

Nauczyciele/

rodzice

 

XI

 1. Konkurs dla dzieci i rodziców: „Coś z niczego -biżuteria dla każdego” z wykorzystaniem materiałów ekologicznych”.

M. Jędrys

 

XII

 1. Realizacja projektu dotyczącego higieny jamy ustnej.

W. Walaszek

 1. Jasełka/ spotkania przedświąteczne.

M. Szyszko

 

 1. Kiermasz bożonarodzeniowy,

 

A. Kępka

B. Oszal

I

 1. Sport to zdrowie- zabawy i konkurencje sportowe.

 

Nauczyciele

Gr. I-V

 1. Dzień babci i dziadka.

 

Nauczyciele

Gr. I-V

Rodzice

 1. Wieczór kolęd i pastorałek.

W. Walaszek

M. Pawlik

II

 1. Co służy a co szkodzi zdrowiu” warsztaty dla rodziców z udziałem dietetyka.

W. Walaszek

M. Pawlik

 

 1. Zabawa karnawałowa.

A. Jagiełło

Rada Rodziców

III

 

 1. Eko- marzanna”- konkurs dla dzieci i rodziców. Powitanie wiosny- marsz ekologiczny.

 

 

H. Boratyńska

 

 1. Zdrowa rodzina- przeprowadzenie sondażu wśród rodziców dotyczącej zachowań proekologicznych i prozdrowotnych .

 

T. Rafeld.

 

 1. Spotkania przedświąteczne z udziałem dzieci i rodziców.

Nauczyciele

Gr. I-V

 

 1. Kiermasz wielkanocny.

A. Kępka

B. Oszal

 

IV

 

 1. Rodzice- dzieciom – spektakl teatralny.

H. Boratyńska

R. Olszak

 

 1. Dzień patrona

 

H. Boratyńska

V

 1. Apetyt na zdrowie”- eko-piknik z udziałem rodziców.

A. Chmura

 1. Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski.

W. Walaszek

M. Pawlik

 1. Uroczystości grupowe z okazji święta mamy i taty.

 

Nauczyciele

Gr. I-V

VI

 1. Konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu/ dla dzieci/.

Nauczyciele

Gr. I-V

 

 1. Konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu/ dla rodziców/.

 

R. Olszak

 

 1. Dzień dziecka.

T. Rafeld

A. Jagiełło

Rada Rodziców

 

 1. Wycieczka.

 

M. Szyszko

 

 1. Zakończenie roku.

 

A. Chmura