Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko

 

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko

Głównego Księgowego w Żłobku Miejskim w Rykach

 

 

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.)

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Rykach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

główny księgowy.

 

  1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Żłobek Miejski w Rykach

ul. Kochanowskiego 21

08-500 Ryki

  1. Określenie stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy

  2. Wymiar etatu: 1/2 etatu

  3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

  1. Wymagania formalne:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

  3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Wykształcenie:

• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

• posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządowych;

b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;

c) znajomość przepisów samorządowych;

d) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;

e) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach samorządowych;

f) znajomość przepisów płacowych;

g) znajomość przepisów ZUS;

h) znajomość obsługi programów: VULCAN – Finanse, Płace, Płatnik, Portal GUS,
e-deklaracje; SL-2014;

i) wykształcenie o kierunku administracja, zarządzanie;

k) doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów i rachunkowości:

l) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;

m) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw;

n) umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność organizacji stanowiska pracy i umiejętność pracy pod presją czasu;

o) biegła znajomość obsługi komputera: (Word, Exel, Internet);

p) dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego oraz co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli:
  - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
  - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

d) realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e) prowadzenie obsługi żłobka z zakresu płac i rozrachunków z US i ZUS;

f) aktualizacja wymaganej dokumentacji finansowej (zależności od pojawiających się wymogów);

g) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej oraz pozostałej przewidzianej ustawą;

h) uczestniczenie w procesie realizacji i rozliczania projektu unijnego w systemie SL-2014;
i) prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz rejestru ilościowego;

j) prowadzenie sprawozdawczości GUS z zakresu płac, zatrudnienia, majątku;

k) aktualizacja w BIP z zakresu majątku i sprawozdawczości.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego;

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem0 potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe;

f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych.

g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz cv powinny być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobek Miejski w Rykach oraz biuro projektu „ Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 23-05-2019r. do godz. 14.00 w siedzibie:

Żłobka Miejskiego w Rykach ul. Kochanowskiego 21, 08-500 Ryki

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

"Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze głównego księgowego".

 

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 24.05.2019r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach

Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w Żłobku Miejskim w Rykach zostaną ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach- biurze projektu „ Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”