Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Rykach na rok szkolny 2013/20114

 

 Regulamin rekrutacji dzieci do  

Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny 

w Rykach

na rok szkolny 2013/2014

 

& 1 Podstawa  prawna 

 

* Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572);

* Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20lutego 2004r. w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr61, poz 624 z póź. zm.)

* Statut Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach 

& 2

*  Do przedszkola przyjmowane są dzieci w  wieku 3-6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia.

*  Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola, którą  należy pobrać w placówce  wypełnić i  zwrócić w przedszkolu.

*  Nabór prowadzi się   zgodnie  z  poniższym  harmonogramem:    

                  -  od 1 lutego do 8 marca - wydawanie i przyjmowanie  kart zgłoszenia do przedszkola;

                  -  do 12 marca- rozpatrywanie złożonych kart  przez Komisję Kwalifikacyjną;

              -  14 marca do godziny 14.00 - wywieszenie  na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci  

                      przyjętych i nieprzyjętych oraz  listy rezerwowej;

                  -  Do 30 marca  - składanie odwołań do  dyrektora przedszkola;

*  W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba  miejsc w  przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach

*  W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w skład której  wchodzą:     

                  -  Dyrektor  Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach-przewodniczący

                      Komisji Kwalifikacyjnej,

                   -  jeden  przedstawiciel Rady Rodziców,

                   -  jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej;

*  Komisja Kwalifikacyjna, przyjmując dzieci do Przedszkola kieruje się  kryteriami określonymi w prawie  oświatowym:

*  do przedszkola w pierwszej  kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

*  dzieci pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne; 

*  dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących

*  dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do  samodzielnej  egzystencji;

*  dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

oraz innymi  niżej wymienionymi kryteriami:

*  dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim  roku szkolnym  oraz  ich  rodzeństwo;

*  dzieci obojga rodziców pracujących;

*  dzieci, które korzystać będą z pełnej oferty przedszkola (powyżej    podstawy programowej wraz z posiłkami);

*  dzieci z rodzin wielodzietnych.

& 3

Komisja Kwalifikacyjna  może nie zakwalifikować dzieci, których rodzice systematycznie zalegali z terminową   opłatą za  przedszkole   oraz  dezorganizowali  pracę placówki w poprzednich latach  poprzez częste, nieuzasadnione przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola niezgodnie z dziennym,  rozkładem dnia  w przedszkolu.

& 4

Tryb  postępowania  Komisji Kwalifikacyjnej:

*  posiedzenie komisji  odbywa  się  na  terenie  przedszkola  w  terminie  wyznaczonym  przez Przewodniczącego 

*  komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami  ujętymi w pkt 5 &2 niniejszego regulaminu 

*  w sprawach spornych decydujący  głos ma  przewodniczący 

*  komisja przygotowuje protokół podsumowujący  posiedzenie oraz listy dzieci przyjętych  i  nieprzyjętych. 

& 5 

*  W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie/ mogą złożyć pisemne  odwołanie do Dyrektora  Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach w terminie do 30 marca 2013r. 

*  Dyrektor  rozpatruje złożone odwołanie i przesyła zainteresowanym   rodzicom pisemną  odpowiedź z  uzasadnieniem w terminie  14 dni od dnia złożenia  odwołania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

& 6

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na  wolne  miejsca decyduje Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach,  biorąc  pod  uwagę kryteria  zapisane  w niniejszym  regulaminie.

& 7 

* Niniejszy  regulamin  podlega  ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie  internetowej przedszkola. 

*  Powyższy regulamin obowiązuje  od dnia 1 lutego 2013 roku. 

& 8

Wykaz  dokumentacji 

 

        *  Protokół z posiedzenia  Komisji Kwalifikacyjnej 

        *  Lista dzieci przyjętych do przedszkola 

        *  Lista dzieci nie przyjętych do przedszkola 

        *  Lista rezerwowa dzieci oczekujących  na  przyjęcie  do  przedszkola 

        *  Druk Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 

 

 

                                                

                       KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

NA ROK SZK. 2013/2014

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 5 IM. EWY SZELBURG – ZAREMBINY

W RYKACH

 

 

I INFORMACJA O DZIECKU

Dane dziecka :

Imię i nazwisko .......................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................

PESEL ................................................

Adres zamieszkania dziecka ....................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres zameldowania ................................................................................................................

...................................................................................................................................................

II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

MATKA/PRAWNY OPIEKUN

Imię i nazwisko .........................................................................................................................

Adres zamieszkania ..................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Adres zameldowania ................................................................................................................

...................................................................................................................................................

NAZWA ZAKŁADU PRACY .................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Rodzaj pracy ( niepotrzebne skreślić) : stała, dorywcza, zasiłek

 

 

 

            pieczęć zakładu pracy                                                   data i podpis osoby odpowiedzialnej 

 

Telefon do natychmiastowego kontaktu ............................................................................................

 

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko ..........................................................................................................................

Adres zamieszkania ....................................................................................................................

................................................................................................................................................

Nazwa zakładu pracy .................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Rodzaj pracy (niepotrzebne skreślić ) : stała, dorywcza, zasiłek

 

 

                      pieczątka zakładu pracy                        data i podpis osoby odpowiedzialnej

 

 

telefon ...................................................................................................................................................

 

 

RODZEŃSTWO 

Imiona i rok urodzenia  

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

PROBLEMY ZDROWOTNE I INNE

Choroby, alergie, inne problemy  ............................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

III .ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DZIECKA DO PLACÓWKI 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

*  przestrzegania postanowień statutu przedszkola 

*  podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w powyższych informacjach

*  regularnego uiszczania opłaty należnej z tytułu usług opiekuńczo – wychowawczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej ( 5 godz. Dziennie) w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Miasta i Gminy oraz opłaty za wyżywienie dziecka – do 15 każdego miesiąca ( płatne z góry )

*  przyjmuję do wiadomości, iż w razie zalegania z opłatą dłuższą niż miesiąc, dyrektor skreśla dziecko  z listy uczęszczających po uprzednim powiadomieniu rodziców na piśmie 

*  przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą 

*  przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

*  uczestniczenie w zebraniach ogólnych i grupowych 

IV. OŚWIADCZENIE O POBYCIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Oświadczamy, że dziecko w roku szkolnym 2013/2014 będzie przebywać w przedszkolu  w godz. ..............................  i korzystać z ..............................  posiłków .

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY

*  Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe  dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.U.MEN nr 4 /93 poz. 12) ,są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania  sytuacji rodzinnej dziecka. Udostępniane będą tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej 

*  Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 K, oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym 

*  Przyjmujemy do widomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka w dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności dziecka w ciągu 7 dni, dziecko zostaje skreślone z listy przyjętych do przedszkola 

*  Wyrażam / niewyrażam zgody  na publikacje zdjęć mojego dziecka ( na tablicach , w publikacjach, na stronie internetowej przedszkola ) prezentujących uroczystości przedszkolne 

*  Wyrażam / niewyrażam zgody na okresowe sprawdzanie czystości dziecka 

*** niepotrzebne skreślić 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie . 

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemną zgodę 

( załącznik nr 1) upoważnienie dla osób, które będą mogły poza nami odbierać dziecko z przedszkola 

DATA 

....................................

CZYTELNY PODPIS MATKI/ PRAWNEJ OPIEKUNKI

............................................................................................

CZYTELNY PODPIS OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA

.............................................................................................

DECYZJA KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ....................................................................................

zakwalifikowała dziecko do Samorządowego Przedszkola nr 5 na ........................ godz. od dnia

........................................... .

- niezakwalifikowała dziecka powodu ...................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

Podpis przewodniczącego Komisji                                           Podpisy członków

 

.........................................................                                      ..............................................               

                                                                            .............................................

                                                                            ............................................