Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Rykach na rok szkolny 2014/2015

 

 Regulamin rekrutacji dzieci do  

Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny 

w Rykach

na rok szkolny 2014/2015

 

& 1 Podstawa  prawna 

* Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572);

* Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20lutego 2004r. w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr61, poz 624 z póź. zm.)

* Statut Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach 

& 2

*  Do przedszkola przyjmowane są dzieci w  wieku 3-6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia.

*  Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola, którą  należy pobrać w placówce  wypełnić i  zwrócić w przedszkolu.

*  Nabór prowadzi się   zgodnie  z  poniższym  harmonogramem:    

-do 1 lutego opracowanie regulaminu i powołanie Komisji Rekrutacyjnej;

-od 01.02.2014 do 20.02.2014 r. – wydawanie przez przedszkole „Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola”

-od 20.02. do 10.03 rozpatrywanie wniosków rodziców o przyjęcie dzieci;

-ok. 15 marca ogłoszenie listy dzieci przyjętych;

-do 30 marca rozpatrywanie odwołań

-1 kwietnia ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych

*  W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba  miejsc w  przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach

*  W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach powołuje Komisję Rekrutacyjna, w skład której  wchodzą:     

-Dyrektor  Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach-przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,

-jeden  przedstawiciel Rady Rodziców,

-jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej;

*  Komisja rekrutacyjna, przyjmując dzieci do Przedszkola kieruje się  kryteriami określonymi w prawie  oświatowym oraz innymi niżej wymienionymi:

-w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci realizujące obowiązek przedszkolny,

-dzieci z rodzin zastępczych, 

-dzieci z rodzin wielodzietnych,

-obojga rodziców pracujących nie przebywających na urlopach macierzyńskim, wychowawczym i innym,

-dzieci już uczęszczające do przedszkola,

-dzieci samotnych matek,

-dzieci bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy aktywnie poszukujących pracy.

Pierwszeństwo mają dzieci z terenu osiedla

& 3

Komisja Rekrutacyjna  może nie zakwalifikować dzieci, których rodzice systematycznie zalegali z terminową   opłatą za  przedszkole   oraz  dezorganizowali  pracę placówki w poprzednich latach  poprzez częste, nieuzasadnione przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola niezgodnie z dziennym,  rozkładem dnia  w przedszkolu.

& 4

Tryb  postępowania  Komisji Rekrutacyjnej:

*  posiedzenie komisji  odbywa  się  na  terenie  przedszkola  w  terminie  wyznaczonym  przez Przewodniczącego 

*  komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami  ujętymi w pkt 5 &2 niniejszego regulaminu 

*  w sprawach spornych decydujący  głos ma  przewodniczący 

*  komisja przygotowuje protokół podsumowujący  posiedzenie oraz listy dzieci przyjętych  i  nieprzyjętych. 

& 5 

*  W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie/ mogą złożyć pisemne  odwołanie do Dyrektora  Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach w terminie do 30 marca 2013r. 

*  Dyrektor  rozpatruje złożone odwołanie i przesyła zainteresowanym   rodzicom pisemną  odpowiedź z  uzasadnieniem w terminie  14 dni od dnia złożenia  odwołania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

& 6

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na  wolne  miejsca decyduje Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach,  biorąc  pod  uwagę kryteria  zapisane  w niniejszym  regulaminie.

& 7 

* Niniejszy  regulamin  podlega  ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie  internetowej przedszkola. 

*  Powyższy regulamin obowiązuje  od dnia 1 lutego 2014 roku. 

& 8

Wykaz  dokumentacji 

        *  Protokół z posiedzenia  Komisji Rekrutacyjnej 

        *  Lista dzieci przyjętych do przedszkola 

        *  Lista dzieci nie przyjętych do przedszkola 

        *  Lista rezerwowa dzieci oczekujących  na  przyjęcie  do  przedszkola 

        *  Druk Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 

 

 

                                                

                       KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

NA ROK SZK. 2014/2015

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 5 IM. EWY SZELBURG – ZAREMBINY

W RYKACH

 

 I INFORMACJA O DZIECKU

Dane dziecka :

Imię i nazwisko ............................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................

PESEL ...........................................................

Adres zamieszkania dziecka ...........................................................................................................

...................................................................................................................................................

Adres zameldowania.....................................................................................................................

...................................................................................................................................................

II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

MATKA/PRAWNY OPIEKUN

Imię i nazwisko ............................................................................................................................

Adres zamieszkania ......................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Adres zameldowania ....................................................................................................................

...................................................................................................................................................

NAZWA ZAKŁADU PRACY ............................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Rodzaj pracy ( niepotrzebne skreślić) : stała, dorywcza, zasiłek

 

 

pieczęć zakładu pracy                                                   data i podpis osoby odpowiedzialnej 

 

Telefon do natychmiastowego kontaktu .........................................................................................

 

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko ............................................................................................................................

Adres zamieszkania ......................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Nazwa zakładu pracy ...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Rodzaj pracy (niepotrzebne skreślić ) : stała, dorywcza, zasiłek

 

 

pieczątka zakładu pracy                                                            data i podpis osoby odpowiedzialnej

 

 telefon ........................................................................................................................................

 

 RODZEŃSTWO 

Imiona i rok urodzenia  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

PROBLEMY ZDROWOTNE I INNE

Choroby, alergie, inne problemy  .................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

III .ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DZIECKA DO PLACÓWKI 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

*  przestrzegania postanowień statutu przedszkola 

*  podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w powyższych informacjach

*  regularnego uiszczania opłaty należnej z tytułu usług opiekuńczo – wychowawczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej ( 5 godz. Dziennie) w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Miasta i Gminy oraz opłaty za wyżywienie dziecka – do 15 każdego miesiąca ( płatne z góry )

*  przyjmuję do wiadomości, iż w razie zalegania z opłatą dłuższą niż miesiąc, dyrektor skreśla dziecko  z listy uczęszczających po uprzednim powiadomieniu rodziców na piśmie 

*  przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą 

*  przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

*  uczestniczenie w zebraniach ogólnych i grupowych 

IV. OŚWIADCZENIE O POBYCIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Oświadczamy, że dziecko w roku szkolnym 2014/2015 będzie przebywać w przedszkolu  w godz. ..............................  i korzystać z ..............................  posiłków .

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY

*  Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe  dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.U.MEN nr 4 /93 poz. 12) ,są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania  sytuacji rodzinnej dziecka. Udostępniane będą tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej 

*  Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 K, oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym 

*  Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka w dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności dziecka w ciągu 7 dni, dziecko zostaje skreślone z listy przyjętych do przedszkola 

*  Wyrażam / nie wyrażam zgody  na publikacje zdjęć mojego dziecka ( na tablicach , w publikacjach, na stronie internetowej przedszkola ) prezentujących uroczystości przedszkolne 

*  Wyrażam / nie wyrażam zgody na okresowe sprawdzanie czystości dziecka 

*** niepotrzebne skreślić 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie . 

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemną zgodę 

( załącznik nr 1) upoważnienie dla osób, które będą mogły poza nami odbierać dziecko z przedszkola 

 

DATA ........................................................

 

CZYTELNY PODPIS MATKI/ PRAWNEJ OPIEKUNKI

........................................................

CZYTELNY PODPIS OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA

.............................................................................................

DECYZJA KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu .......................................................................

zakwalifikowała dziecko do Samorządowego Przedszkola nr 5 na .....    godz. od dnia ………………………….

 

- niezakwalifikowała dziecka powodu ..................................................................

.................................................................................................................................

 

 

Podpis przewodniczącego Komisji                                           Podpisy członków

 

.........................................................                        ...............................................

                                                        ...............................................         

                                                       ...............................................