Procedura bezpieczeństwa

 

Procedura bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 5 im.Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach

na podstawie:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)

 

 

§1

Obowiązki Organu prowadzącego przedszkola

 1. Pomóc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.

 2. Zobligować dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.

 3. Zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.

 4. W miarę możliwości zapewnić dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.

 5. W razie potrzeby zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

 6. Wesprzeć dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).

 7. Ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.

 8. Zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nieobecności opiekunów z powodu choroby lub kwarantanny.

§2

Obowiązki dyrektora

 

 1. Od 11 maja br. zorganizuje zajęcia dla dzieci.

 2. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach.

 3. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

 1. W miarę możliwości ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

 2. Zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.

 3. Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

 4. O ile jest taka potrzeba, zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

 5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych –wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

 6. Wyłączyć źródełko lub fontannę wody pitnej.

 7. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela.

 8. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.

 9. Dzieci, pod nadzorem opiekunów, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.

 10. Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.

 11. Zapewnić sprzęt i środki oraz monitorowanie prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

 12. Przygotować procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować.

 13. Pamiętać, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.

 14. Przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwrócić uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.

 15. Do placówki nie powinni przychodzić opiekunowie i inni pracownicy, którzy są chorzy.

 16. W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze opiekunów i innych pracowników powyżej 60. roku życia.

 17. W miarę możliwości unikaj rotacji opiekunów podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

 18. Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 19. Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 20. Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

 21. Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 22. Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

 23. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.

 24. Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

 

§3

Obowiązki opiekuna

 

 1. Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

 2. Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.

 3. Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.

 4. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.

 5. Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.

 6. Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 7. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj przykład.

 8. Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 

§4

Obowiązki rodzica

 

 1. Rodzicu, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 2. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

 3. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 4. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 5. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do żłobka niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 6. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.

 7. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 8. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 9. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

§5

 

Organizacja opieki dla dzieci w przedszkolu:

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).

 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

 3. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.

 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*.

 5. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sol dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (pulki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 9. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

 10. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

 11. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 13. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady-1 rodzie z dzieckiem na 15 m2.

 14. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 15. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

 16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 17. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 18. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 19. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na 1 grupę).

 20. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 21. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

 22. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

 23. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 24. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do parku).

 

 

§6

 

1.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.( za uzupełnienie płynu odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik)

 2. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.( Rodzice zaopatrują się w rękawiczki i maseczki we własnym zakresie)

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników*- przy dezynfekcji włączników należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka porażenia prądem. Wszystkie wyłączniki są bezwzględnie oklejone folią stanowiąca zabezpieczenie.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 7. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

2. Proces leżakowania/ poobiedniego odpoczynku w sali przedszkolnej.

- Dzieci odpoczywają w przeznaczonym do tego celu jednym wybranym pomieszczeniu-sali.

- Miejsce odpoczynku powinno zostać przed odpoczynkiem dokładnie przewietrzone.

- Minimalna przestrzeń do odpoczynku nie może być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko-

- Przygotowanie sali do odpoczynku(wietrzenie, rozkładanie i składanie leżaków i pościeli ) dyrektor placówki powierza jednemu, wybranemu pracownikowi przedszkola.

- Zabezpieczenie pościeli- każda pościel przechowywana jest na oddzielnej, podpisanej półce, bez możliwości stykania się ze sobą.

- Zabezpieczenie leżaków-leżaki przyporządkowane dla konkretnych dzieci, zaopatrzone w podpisy, każdorazowo po użyciu dezynfekowane, przechowywane w zamkniętym, przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

- Podczas odpoczynku dzieci nie powinny mieć na leżaku żadnych zabawek.

- Przed odpoczynkiem i po odpoczynku dzieci powinny dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.

 

§7

Gastronomia

 1. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.

 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

 4. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników I sztućców jednorazowych.

 5. W sytuacji nie możliwości zapewnienia posiłków przez personel żywienie będzie zapewnione z firmy cateringowej.

 

§8

1.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 

 1. Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby , bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 4. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

 

- Pracownicy/ podmiotu powinni zostać poinstruowani, te w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

- Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pi lub https://www.gov.pl/web/koronawirust a także obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

- Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

- Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

- Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

- Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

- Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka przebywającego w podmiocie

1. Do placówki mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe , bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

3. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

- Rodzice dzieci, które są przyprowadzane do podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przyprowadzać dziecka do placównki, powinni pozostać z dzieckiem w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że dziecko może być zakażone koronawirusem.

- Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pi lub https://www.gov.pl/web/koronawirust a także obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku wystąpienia u dziecka będącego w podmiocie niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od innych dzieci. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, poinformować rodziców dziecka o wystąpieniu objawów sugerujących zakażenie oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

- Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

- Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

- Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

- Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

- Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

Procedura  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

KARTA KONTROLI

 

dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków

 

(miesiąc)

 

Data

 

Godzina

 

Zabawki

 

Klamki,Poręcze

 

Blaty w salach, powierzchnie płaskie

 

Włączniki światła

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

KARTA MONITOROWANIA ZDROWIA DZIEKA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 5 W RYKACH

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka:

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

KARTA MONITOROWANIA ZDROWIA PRACOWNIKA

 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W RYKACH

 

 

 

Imię i nazwisko pracownika:

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Godzina

Temperatura

Objawy

Uwagi

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA WIETRZENIA POMIESZCZENIA ………………………………………..

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

GODZINA

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

Imię i Nazwisko dziecka………………………………………………

 

 

 

 

 

 1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych

 

 

 

 

 

………………………………

 

 1. Moje dziecko nie miał0 kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby(kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura)

 

 

 

 

 

……………………………….

 

 

 

 1. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Procedura jest umieszczona na stronie internetowej przedszkola:

  www.przedszkole5.ryki.pl

 

 

 

 

 

…………………………….

 

 

 

 1. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

/podpis osoby przyjmującej oświadczenie/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

 

Data szkolenia ….....................................................................................................................................

 

Miejsce szkolenia …................................................................................................................................

 

Prowadzący szkolenie ….........................................................................................................................

 

Temat szkolenia: Procedura organizacji pracy i codziennego postępowania w funkcjonalności żłobka w czasie ogłoszonej pandemii

 

Szczegółowe zagadnienia szkolenia: Obowiązki, zalecenia, wytyczne .

 

Uczestnicy szkolenia

 

Imię i nazwisko

 

Stanowisko

 

Podpis

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirust https://gis.gov.pl/

 

 

 

ORGAN PROWADZĄCY – tel. 81 86 57 180

 

 

 

KURATOR OŚWIATY – tel. 81 538 52 00

 

 

 

STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W RYKACH – tel. 81 865 16 37

 

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Telefony alarmowe PSSE dotyczące koronawirusa:

  

całodobowo:

 

693 977 570
693 099 450

  

w godzinach 8:00-19:00:

 

81 8651637
81 4754447

 

 

 

 

 

SŁUŻBY MEDYCZNE

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7