Rekrutacja przedszkole 2020/2021

 

Wyniki rekrutacji na rok 2020/2021

 

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach,

 

są wywieszone w przedszkolu na tablicy informacyjnej.

 

Komisja rekrutacyjna prosi o wypełnianie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do 11 marca 2020 roku.

 

Brak pisemnego oświadczenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca

 

w przedszkolu!!!

 

 

Rekrutacja na rok 2020/2021 w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach rozpoczęta.

 

Wnioski przyjęć do przedszkole dostępne są w kancelarii i w salach przedszkola przy ul. Kochanowskiego 21.

 

Wypełniony wniosek składamy w kancelarii przedszkola, do 2 marca.

 

Wyniki dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola zostaną podane do wiadomości 6 marca 2020r.

 

 

 

…......................................................

(miejscowość, data)                                               

 

 

…......................................................................

 

…......................................................................

 

…......................................................................

(imię i nazwisko, adres korespondencyjny                         

wnioskodawcy, rodziców / opiekunów prawnych)                

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola

 

…................................................................................

 

…................................................................................

 

…................................................................................

                               (nazwa i adres przedszkola)

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola

 

 

1.                  Dane kandydata

 

1.                  imię i nazwisko …...............................................................................................................

2.                  data urodzenia   …...............................................................................................................

3.                  numer PESEL*  …..............................................................................................................

4.                  adres miejsca zamieszkania …............................................................................................

…......................................................................................................................................…

 

2.Dane rodziców kandydata/opiekunów prawnych/

Lp.

Imiona i nazwiska

Adres miejsca zamieszkania

Numery telefonów

Adres poczty elektronicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                  Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

1.                  …..........................................................................................................................................

2.                  …..........................................................................................................................................

3.                  …..........................................................................................................................................

 

 

3.                  Informacja o spełnianiu ustawowych kryteriów rekrutacyjnych określonych w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Dla każdego kryterium wartość po 4 pkt.

Lp.

Kryterium rekrutacyjne

Wymagany dokument

Czy kryterium zostaje zgłoszone do oceny?

1

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

2

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046)

 

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

5

Niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata

 

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.)

 

 

Do wniosku załączone zostały dokumenty dotyczące spełniania kryteriów z punktów:

….........................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4.                  Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych określonych przez organ prowadzący                            i regulamin wewnętrzny placówki

Lp.

Kryterium rekrutacyjne

Wymagany dokument

Liczba punktów

Czy kryterium zostaje zgłoszone do oceny?

1

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu, za które rodzice regularnie wnoszą opłaty.

Oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym  przedszkolu przez rodzeństwo  dziecka

 

 

 

2

Dziecko obojga rodziców pracujących – z potwierdzonym zatrudnieniem.

Poświadczenie aktualnego zatrudnienia na wniosku przez rodziców/opiekunów

 

 

3

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty  przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej  w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie.

Oświadczenie korzystania z pełnej oferty przedszkola powyżej 8 godzin  dziennie.

 

 

4

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata  korzystania przez niego z pełnej oferty  przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania,  wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 7 godzin dziennie.

Oświadczenie korzystania z pełnej oferty przedszkola do 7 godzin dziennie.

 

 

 

Do wniosku załączam oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów z punktów:

…............................................................................................................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 

....................................................................…………

(podpisy wnioskodawców)                                 

 

 

Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018). W tym zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika z art. 155 i art. 160 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018).Wnioskodawca ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w nim zawartych i ich poprawiania. Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 25 maja 2018 roku.Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  o ochronie danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję,że administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor publicznego przedszkola, do którego wniosek został złożony.

                                                                                               ………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy)

 

* W przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; ** Jeśli posiada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  2

do Regulaminu Rekrutacji dzieci

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Świadomy\a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:

Ja, ................................................................................................................................................

Imię i nazwisko

 

PESEL:........................................................................................................................................

Zamieszkały\a..............................................................................................................................

 status mojej rodziny to rodzina wielodzietna.*

 

……………………………….                                              ………………………………….

                   Data                                                                                          podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

*Rodzina wielodzietna, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia Prawo oświatowe, to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.

 

___________________________________________________________________________________________________________-_____

 

Załącznik  nr  3

do Regulaminu Rekrutacji dzieci

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Świadomy\a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że: Ja,         

Imię i nazwisko

 

PESEL:........................................................................................................................................

Zamieszkały\a..............................................................................................................................

 Samotnie wychowuję swoje dziecko \dzieci:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              …………………………………………………………………………………………..

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ………………………………………………………………………………………….

 

……………………………….                                              ………………………………….

                   Data                                                                                          podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  4

do Regulaminu Rekrutacji dzieci

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej\ pobieraniu nauki  w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej

( każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie)

 

Świadomy\a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:

Ja, ................................................................................................................................................

Imię i nazwisko

 

PESEL:........................................................................................................................................

Zamieszkały\a..............................................................................................................................

Jestem zatrudniony\a, uczę się w trybie dziennym\ prowadzę gospodarstwo rolne \prowadzę działalność gospodarczą*...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

……………………………….                                              ………………………………….

                   Data                                                                                          podpis osoby składającej oświadczenie

 

*niewłaściwe skreślić, wpisać miejsce zatrudnienia, pobierania nauki, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub nazwę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej\ pobieraniu nauki  w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej

( każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie)

 

Świadomy\a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:

Ja, ................................................................................................................................................

Imię i nazwisko

 

PESEL:........................................................................................................................................

Zamieszkały\a..............................................................................................................................

Jestem zatrudniony\a, uczę się w trybie dziennym\ prowadzę gospodarstwo rolne \prowadzę działalność gospodarczą*...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

……………………………….                                              ………………………………….

                   Data                                                                                          podpis osoby składającej oświadczenie

 

*niewłaściwe skreślić, wpisać miejsce zatrudnienia, pobierania nauki, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub nazwę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  5

do Regulaminu Rekrutacji dzieci

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach

 

Oświadczenie o czasie pobytu dziecka

……………………………………………

         Imię i nazwisko rodzica\ opiekuna prawnego

  

 

………………………………………………………….

                          Adres zamieszkania

 

 

            Oświadczam, że moje  dziecko ………………………………………………………..

Będzie przebywało w przedszkolu od godz………………..do godz. ……………………….

tj.: ……………. godzin dziennie.

 

 

……………………………….                                              ………………………………….

                   Data                                                                                          podpis osoby składającej oświadczenie

__________________________________________________________________________________________

 

Załącznik  nr  6

do Regulaminu Rekrutacji dzieci

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach

 

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa dziecka tj kandydata

 

Świadomy\a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:

moje dziecko ...............................................................................................................................

ma brata \ siostrę ......................................................................................................................... ,

który kontynuować będzie  edukację przedszkolną w danym  przedszkolu
od dnia……………………………..

 

 

……………………………….                                              ………………………………….

                   Data                                                                                          podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież