Procedury rekrutacyjne

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi od 2 marca do 23 marca
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty, czyli weryfikacja informacji zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców /opiekunów. od 29 marca do 7 kwietnia. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych kandydatów i niezakwalifikowanych 11 kwietnia.

Wzory dokumentów do wypełnienia poniżej

 

 

 

..........................................

            miejscowość, data

    ……………………………………………

        Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

 

    ……………………………………………

           Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji

 

 Dyrektor

                                                                             ………………………………………………………

                                                                                    Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek

                                                                             ………………………………………………………

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców

I-                     

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.

Imię/imiona i nazwisko kandydata

 

2.

Data urodzenia kandydata

 

3.

PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

4.

Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata

Matki

 

Ojca

 

5.

Adres miejsca zamieszkania

rodziców i kandydata [3]

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu /numer mieszkania

 

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

1.       Pierwszy wybór

……………………………………………………………....................………………………………………………………………………

 nazwa przedszkola/szkoły podstawowej w  której zorganizowany jest oddział przedszkolny

……………………………………………………………....................………………………………………………………………………

adres przedszkola/oddziału przedszkolnego

2.       Drugi wybór

……………………………………………………………....................………………………………………………………………………

 nazwa przedszkola/szkoły podstawowej w  której zorganizowany jest oddział przedszkolny

……………………………………………………………....................………………………………………………………………………

adres przedszkola/oddziału przedszkolnego

3.       Trzeci wybór

……………………………………………………………....................………………………………………………………………………

 nazwa przedszkola/szkoły podstawowej w  której zorganizowany jest oddział przedszkolny

……………………………………………………………....................………………………………………………………………………

adres przedszkola/oddziału przedszkolne

……………………………………                                                           ……………………………………………

                                                            Data                                                                                   Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie

 

 

(Należy wstawić X w kolumnie pn. „spełnianie kryterium”. Punkty za spełnianie kilku kryteriów sumują się)

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Spełnienie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art.20b pkt 1 ustawy o systemie oświaty)

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

Do wniosku dołączamy  dokumenty potwierdzające spełnianie wybranego kryterium

 Załączniki

 

 

 

                                                                                                                                                                                     miejscowość, data

 

OŚWIADCZENIE

 

o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

 

Ja...........................................................................................................................

 

imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki

 

Ja ........................................ ...................................................................................

 

imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna

 

Oświadczamy, iż dziecko .............................................................................................

 

imię i nazwisko kandydata

 

zgłoszone do przedszkola na rok szkolny ........................wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, wraz z dzieckiem rodzina liczy ........................ członków, w tym ...................dzieci.

 

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 .................................................

 

                                                                                                                                                                                         Podpis

 

 

 

 

 

zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wielodzietność rodziny oznacza, że rodzina wychowuje troje i więcej dzieci

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                ....................

 

                                                                                                                                                                                                            miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

o

samotnym wychowywaniu dziecka

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem*

Ja, niżej podpisany/a ...........................................................................

imię i nazwisko

zamieszkały/a .............................................................................................................

adres zamieszkania

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko

................................................................

imię i nazwisko dziecka

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                                                                                                                    .................................................

                                                                                                                                                                                    Podpis

 

 

zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzice

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                ....................

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           miejscowość, data

 

OŚWIADCZENIE

 

O ZATRUDNIENIU

 

RODZICÓW

 

1.

 

Matka kandydata / prawna opiekunka

..........................................................................................

                                   Imię i nazwisko

 Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna.......................................................

 Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniona w...............................................................................................................

 .................................................................................................................

             (nazwa i adres zakładu pracy)

 

2.Ojciec kandydata / prawny opiekun

..........................................................................................

                                      Imię i nazwisko

 Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna.......................................................

 

Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniony w...............................................................................................................

                       (nazwa i adres zakładu pracy)

 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                                                                                                                .................................................

 

                                                                                                                                                                                         Podpis

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      ................................................

miejscowość, data

 

Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu

 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż dziecko ...................................................................... w roku szkolnym 2016/2017 będzie korzystać z usług przedszkola

  1. w wymiarze 2 godz. dodatkowo płatnych – pobyt dziecka w godz. od 6.30

  2. w wymiarze 1 godz. dodatkowo płatnej – pobyt dziecka w godz. od 7.30

  3. w wymiarze 1 godz. dodatkowo płatnej – pobyt dziecka w godz. do 14.30

  4. w wymiarze 2 godz. dodatkowo płatnych – pobyt dziecka w godz. do 15.30

  5. w wymiarze 3 godz. dodatkowo płatnych – pobyt dziecka w godz. do 16.30

Godziny 8.30 do 13.30 jest to czas podstawy programowej realizowany w formie nieodpłatnej.

Należy wybrać dwa punkty. Proszę podkreślić godziny od której i do której dziecko będzie uczęszczać do placówki.

 

 

                                                                                                                                               ...........................................................

                                                                                                                                                                          podpis rodzica

 

 

               IV. Informacja o spełnianiu kryteriów

 

ustalonych przez Radę Miejską w Rykach Uchwałą Nr V/23/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryki.

 

Kandydat może spełniać wszystkie kryteria określone przez Radę Miejską. Punkty uzyskane za każde z nich sumują się. Jeżeli kandydat spełnia którekolwiek  z kryteriów wyszczególnionych w tabeli , należy wstawić znak X w kolumnie pn. „spełnianie kryterium” przy właściwym z 4 kryteriów.

 

L. p.

Kryterium

spełnianie kryterium

liczba punktów

1.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolna w przedszkolu, za które rodzice regularnie wnoszą opłaty.

 

4

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących – z udokumentowanym zatrudnieniem.

 

2

3.

Zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola powyżej 7 godzin dziennie.

 

2

4.

Zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola do 7 godzin dziennie.

 

1

 

Do wniosku dołączamy  dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie  kryteriów wymienionych

w punkcie …………………….

 

Pouczenie

1.       Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156).

2.       Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Oświadczenia wnioskodawcy

Wyrażamzgodęnaprzetwarzaniedanychosobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisamiustawyzdnia29sierpnia1997r.oochroniedanychosobowych(Dz.U.z2014,  poz.1182 z późn.zm).[1]              Zgodnie z Art. 20a ust.4  ustawy o systemie oświaty,   postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

 

[2]              Zgodnie z Art. 20 t ust. 1 ustawy o systemie oświaty,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje się,  jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 6,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

[3]              Zgodnie z Art.20 c ust. 1 ustawy o systemie oświaty,  do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

[4]              Zgodnie z  Art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły,  może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolne)….

 

[5]              Zgodnie z Art.20 t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego  w  porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

[6]              Zgodnie z Art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania  na obszarze danej gminy,  niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.

                                     

[7]              Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

[8]              Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

[9]              Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.

 

[10]             Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez  kandydata kryteriów

[11]             Zgodnie z Art. 20 t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim  klauzuli  następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież