Rekrutacja

Rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Karty zgłoszeń do pobrania poniżej. Placówka zbiera karty najpóźniej do końca marca. Karty przyniesione po terminie nie będą uwzględnione w przypadku większej ilości dzieci niż przewiduje limit.
 O przyjęcie dziecka do naszego przedszkola mogą ubiegać się rodzice tylko z terenu miasta i gminy Ryki.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZK. 2015/2016

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 5 IM. EWY SZELBURG – ZAREMBINY

W RYKACH

I INFORMACJA O DZIECKU

 

Dane dziecka :

Imię i nazwisko .......................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................

PESEL ................................................

Adres zamieszkania dziecka ....................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres zameldowania ................................................................................................................

...................................................................................................................................................

II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

MATKA/PRAWNY OPIEKUN

Imię i nazwisko .........................................................................................................................

Adres zamieszkania ..................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Adres zameldowania ................................................................................................................

...................................................................................................................................................

NAZWA ZAKŁADU PRACY .................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Rodzaj pracy ( niepotrzebne skreślić) : stała, dorywcza, zasiłek

 

 

 

 

 

 

pieczęć zakładu pracy data i podpis osoby odpowiedzialnej

 

 

 

 

Telefon do natychmiastowego kontaktu ............................................................................................

 

 

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko ..........................................................................................................................

Adres zamieszkania ....................................................................................................................

Nazwa zakładu pracy .................................................................................................................

Rodzaj pracy (niepotrzebne skreślić ) : stała, dorywcza, zasiłek

 

 

 

pieczątka zakładu pracy data i podpis osoby odpowiedzialnej

 

 

telefon ...........................................................................................................................................

 

 

RODZEŃSTWO

Imiona i rok urodzenia

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

PROBLEMY ZDROWOTNE I INNE

Choroby, alergie, inne problemy ........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

III .ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DZIECKA DO PLACÓWKI

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

 • przestrzegania postanowień statutu przedszkola

 • podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w powyższych informacjach

 • regularnego uiszczania opłaty należnej z tytułu usług opiekuńczo – wychowawczych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej ( 5 godz. Dziennie) w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Miasta i Gminy oraz opłaty za wyżywienie dziecka – do 15 każdego miesiąca ( płatne z góry )

 • przyjmuję do wiadomości, iż w razie zalegania z opłatą dłuższą niż miesiąc, dyrektor skreśla dziecko z listy uczęszczających po uprzednim powiadomieniu rodziców na piśmie

 • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą

 • przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka

 • uczestniczenie w zebraniach ogólnych i grupowych

IV. OŚWIADCZENIE O POBYCIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Oświadczamy, że dziecko w roku szkolnym 2015/2016 będzie przebywać w przedszkolu w godz. .............................. i korzystać z .............................. posiłków .

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY

 • Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.U.MEN nr 4 /93 poz. 12) ,są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Udostępniane będą tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej

 • Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 K, oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym

 • Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka w dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności dziecka w ciągu 7 dni, dziecko zostaje skreślone z listy przyjętych do przedszkola

 • Wyrażam / nie wyrażam zgody na publikacje zdjęć mojego dziecka ( na tablicach , w publikacjach, na stronie internetowej przedszkola ) prezentujących uroczystości przedszkolne

 • Wyrażam / nie wyrażam zgody na okresowe sprawdzanie czystości dziecka

 • * niepotrzebne skreślić

 

 1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie .

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemną zgodę

( załącznik nr 1) upoważnienie dla osób, które będą mogły poza nami odbierać dziecko z przedszkola

DATA

....................................

CZYTELNY PODPIS MATKI/ PRAWNEJ OPIEKUNKI

............................................................................................

CZYTELNY PODPIS OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA

.............................................................................................

 1. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ....................................................................................

 • zakwalifikowała dziecko do Samorządowego Przedszkola nr 5 na ........................ godz. od dnia

........................................... .

- nie zakwalifikowała dziecka powodu ...................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

Podpis przewodniczącego Komisji Podpisy członków

 

......................................................... ..............................................

.............................................

............................................

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież