Ewaluacja wewnętrzna - raport

  

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2013/2014

 

Współpraca z rodzicami jest priorytetem w działalności naszej placówki. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola wpływa w optymalny sposób na rozwój dzieci, dlatego obszar ten był przedmiotem ewaluacji w bieżącym roku szkolnym.

 

 

Celem przeprowadzonej ewaluacji było zebranie informacji wśród podmiotów przedszkola o mocnych stronach i problemach w wybranym obszarze.

Przy ewaluacji posłużono się pytaniami kluczowymi dotyczącymi działań nauczycieli i dyrektora inspirujących rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola, efektywności przyjętych form współpracy oraz zbadaniu czy działania przedszkola są opiniowane przez rodziców. Kryteria które wzięto pod uwagę to aktywna współpraca rodziców z przedszkolem, uwzględnienie ich oczekiwań i potrzeb w ofercie przedszkola, respektowanie praw rodziców do opiniowania działań przedszkola.

Do ewaluacji wykorzystano metodę profil placówki – jakościową metodę badania polegającą na zebraniu opinii różnych respondentów na ustalone zagadnienia i zestawienie ich za pomocą wykresu – profilu.

Próba badawcza to dzieci, rodzice, nauczyciele i personel niepedagogiczny przedszkola. Pierwszym działaniem były wywiady fokusowe wśród reprezentantów w/w grup w celu poznania ich stanowisk.

Następnym etapem była dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli rady pedagogicznej, rodziców i dzieci, podczas której zaprezentowano wyniki badań uzyskanych od poszczególnych podmiotów.

Wyniki naniesione zostały na wspólny wykres – profil. Analiza danych przyczyniła się do wyciągnięcia następujących wniosków.

W trakcie ewaluacji zbierano dodatkowo w różnych odstępach czasu informacje z następujących źródeł: ankieta dla rodziców; analiza dokumentów: plany współpracy, strona internetowa, kalendarz uroczystości, dziennik zajęć, kronika, plany pracy.

Wyniki badań

 

Z analizy ankiet wynika, że rodzice są zadowoleni z naszej pracy –ich dzieci dobrze czują się w grupie, stosunki nauczyciel –rodzic układają się dobrze. Rodzice są dobrze poinformowani o imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu, choć nie zawsze biorą w nich aktywny udział. Uważają organizację pracy w grupach jako dobrą

Większość rodziców zna i akceptuje koncepcję pracy przedszkola, uważają, że przedszkole zaspokaja potrzeby edukacyjne dzieci, pomaga rozwijać ich zainteresowania i aspiracje, ich zdaniem organizacja i prowadzenie zajęć sprzyja uczeniu się a dziecko jest motywowane i wspierane przez nauczycieli do działania na rzecz własnego rozwoju.

Większość badanych uważa , że nauczyciele biorą pod uwagę to, czego chcą wychowankowie, jeżeli chodzi np.: o tematykę zajęć czy sposób prowadzenia zajęć. Pozytywnie oceniają również sposób w jaki przedszkole wychowuje dzieci, nauczyciele równo traktują podopiecznych i starają się indywidualizować pracę.

Z ankiet wynika również, że nie wszyscy rodzice orientują się jak wyglądają zajęcia w grupach. Należałoby to zmienić proponując rodzicom jeszcze więcej zajęć otwartych i warsztatów.

Zdaniem rodziców należy wzbogacić wyposażenie placówki w pierwszej kolejności o:sprzęt i przybory sportowe, doposażyć w pomoce dydaktyczne ( mapy, plansze, gry itp.), komputery i programy multimedialne, książki i czasopisma.

 

Należy zmodyfikować jadłospisy, zorganizować zajęcia korekcyjne, zwiększyć liczbę nauczycieli dyżurujących, nie zmieniać obsady nauczycieli i nie dzielić grup, organizować więcej wycieczek, wyjść na basen, zaopatrzyć sale w komputery.

Mocne strony: 

 • Rodzice są zadowoleni ze współpracy z przedszkolem

 • Odpowiada im sposób współpracy i jej organizacja

 • Chętnie uczestniczą w imprezach, uroczystościach, wycieczkach

 • Podczas spotkań i zebrań uzyskują potrzebne informacje

 • Rodzice wysoko oceniają relacje z nauczycielami

 • Przedszkole dostarcza rodzicom informacji pomocnych w wychowaniu dzieciSłabe strony:

 • Nie wszyscy rodzice czują się włączeni w życie placówki

 • Rodzice mogliby zwiększyć swoją aktywność na rzecz przedszkola poprzez większe zaangażowanie w działalność przedszkola 

 • Nie wszyscy rodzice orientują się jak wyglądają zajęcia w grupach, należy organizować jeszcze więcej zajęć otwartych i warsztatów;

 • Brak zatrudnionych specjalistów, podziały grup i zmiany wychowawców, brak właściwych warunków do rozmów indywidualnych z wychowawcą.

 

WNIOSKI

 • Działania przedszkola w większości są poddawane opiniowaniu przez rodziców.

Rodzice mogą decydować o wyborze zajęć dodatkowych, jadłospisie, organizacji uroczystości i innych działań.

 • Przedszkole respektuje prawa rodziców.

 • Większa decyzyjność rodziców w sprawach organizacyjnych placówki.

 

REKOMENDACJE

 1. Wdrażać rodziców do systematycznego opiniowania działań przedszkola.

 2. Kontynuować działania związane z respektowaniem praw rodziców.

 3. Aktywniej włączać rodziców w sprawy organizacji placówki.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież